ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 1999

- 2 strony: 1

Chemokiny płytek krwi

- 4 strony: 3

Interleukina 15 (IL-15)

- 6 strony: 5

Tlenek azotu jako regulator niektórych funkcji układu odpornościowego

- 8 strony: 7

Informacja matczyna w oocytach płazów

- 10 strony: 9

Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): I. Zapłodnienie in vitro...

- 12 strony: 11

Receptor luliberyny (LHRH-R) - struktura i funkcja

- 14 strony: 13

Budowa i właściwości mikrocystyn produkowanych przez sinice, metody ich degradacji i chemicznej...

- 16 strony: 15

Rola neutrofili w patogenezie zapalenia niedokrwionego i reperfundowanego serca

- 18 strony: 17

Naprawy DNA w komórkach ssaków

- 20 strony: 19

Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): II. Biochemiczne i...

Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 1999

- 32 strony: 3

Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?

- 44 strony: 33

Regulacja ruchu rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych przez wapń i cykliczne nukleotydy.

- 58 strony: 45

Jak powstaje przedziałowość neuronu, czyli o transporcie wewnątrzkomórkowym.

- 82 strony: 59

Przekazywanie sygnału fagocytarnego: od agregacji receptorów do przebudowy cytoszkieletu

- 100 strony: 83

Mechanizmy determinacji płci u roślin.

- 118 strony: 101

p21WAF1/CIP1: Rola w fizjologii komórki w rozrostach nowotworowych.

- 134 strony: 119

Pochodzenie komórek B cd5 dodatnich.

- 158 strony: 135

Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część I

- 180 strony: 159

Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część II

- 218 strony: 181

Rola niektórych receptorów i szlaków transdukcji sygnału w preaktywacji neutrofila przez TNF-a

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 1999

- 230 strony: 219

Od dynamitu do viagry, czyli rzecz o nagrodzie nobla z medycyny i fizjologii w 1998 roku.

- 248 strony: 231

Mechanizmy kwitnienia roślin. I. Uwarunkowania fizjologiczno-środowiskowe.

- 266 strony: 249

Mechanizmy kwitnienia roślin. II. Genetyczna molekularna kontrola indukcji kwitnienia.

- 284 strony: 267

Rozmieszczenie i rola białek szoku termicznego w komórce zwierzęcej.

- 310 strony: 285

Apoptoza popromienna –mechanizmy, rola biologiczna i możliwości wykorzystania w terapii nowotworów.

- 324 strony: 311

Rdzeniowy zanik mięśni - Molekularne podłoże choroby.

- 342 strony: 325

Metody wykrywania ołowiu w komórkach roślinnych.

- 358 strony: 343

Struktura, właściwości i mechanizm działania kryptochromów - niebieskie światło fotoreceptorów Eukaryota...

- 374 strony: 359

Struktura i funkcje receptora GABAA

- 386 strony: 375

Leptyna i jej rola w regulacji masy ciała.

- 426 strony: 387

Rola białek GLUT w transporcie glukozy do komórek ssaków. II.Działanie insuliny na aktywność Glut 1 i...

- 440 strony: 427

Rola komórki tucznej w organizmie człowieka.

- 446 strony: 441

Budowa i funkcja receptora folitropiny.

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 460 strony: 447

Zespół Kartagenera jako zespół nieruchomych rzęsek - przegląd wiadomości

- 480 strony: 461

Rola systemu c-Kit/SCF w regulacji procesu spermatogenezy ssaków.

- 510 strony: 495

Oddziaływania jonów Zn2+ w zwierzęcych komórkach niepobudliwych.

- 526 strony: 511

brak

- 542 strony: 527

Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów.

- 582 strony: 565

Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie.

- 596 strony: 583

brak

- 614 strony: 597

Bariera krew-mózg.

- 632 strony: 615

brak

- 654 strony: 633

Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T -przenoszenie sygnału do jądra komórkowego.

- 670 strony: 655

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy? część I

- 688 strony: 671

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy. część II

- 694 strony: 689

Piąte Europejskie Sympozjum: Białka wiążące wapń w normalnych i przetransformowanych komórkach....

strony: 695

Piąte Międzynarodowe Seminarium: Szkielet membrany funkcji regulacyjnych w normalnych i nienormalnych...

Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 1

Starzenie się w aspekcie komórkowym

strony: 2

Wprowadzenie

- 22 strony: 3

Wolnorodnikowe uszkodzenia zasad azotowych DNA i ich rola w procesie starzenia oraz chorobach wieku...

- 28 strony: 23

Rola mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie starzenia się. Badania modelowe

- 46 strony: 29

Zmiany ekspresji receptorów na powierzchni limfocytów T w procesie starzenia się człowieka

- 56 strony: 47

Wybrane aspekty starzenia się komórek gonady męskiej

- 68 strony: 57

Związane ze starzeniem modyfikacje w działaniu hormonów uwarunkowane zmianami na poziomie receptorowym i...

strony: 69

Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek u roślin

strony: 70

Wprowadzenie

- 82 strony: 71

Anizotropia naprężeń w ścianach komórkowych a wpływ auksyny na szybkość wzrostu pędu i korzenia

- 94 strony: 83

Zmiany metylacji cytozyny podczas różnicowania komórek u roślin

- 108 strony: 95

Mechanizmy przekazywania sygnałów w obrębie komórek i całych roślin

- 126 strony: 109

Symulacje wzrostu i podziałów komórek w merystemie. Znaczenie głównych kierunków wzrostu

strony: 127

Przemiany chromosomowe towarzyszące różnicowaniu komórek roślinnych

Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 8 strony: 3

Cóż tam panie w embriologii (ssaków)? Zarodki trzymają się mocno?

- 16 strony: 9

Wykorzystanie komórek somatycznych w klonowaniu ssaków

- 22 strony: 17

Cytokiny, modulatory funkcji jajnika

- 36 strony: 23

Centralna i lokalna regulacja rozrodu samic - Osiągnięcia polskich placówek badawczych

- 44 strony: 37

Ekspresja i funkcja receptorów LH/hCG w tkankach pozagonadowych człowieka i świni

- 52 strony: 45

Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności

- 58 strony: 53

Długa historia krótkiego chromosomu - Jak poznawano geny płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków...

- 68 strony: 59

Plazma nasienia a niektóre funkcje biologiczne plemników

- 72 strony: 69

Informacja matczyna w oocytach płazów

- 78 strony: 73

Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego ptaków

- 84 strony: 79

Matczyny RNA - Jego synteza i znaczenie we wczesnym rozwoju zarodkowym ptaka

- 88 strony: 85

Molekularne mechanizmy zapłodnienia u ssaków

- 96 strony: 89

Oznaczanie stężenia PAG u owiec - Badania retrospektywne

- 102 strony: 97

Epidemiologia niepłodności

- 108 strony: 103

Podawanie estradiolu łącznie z FSH potęguje wpływ FSH na rozpoczęcie dojrzewania jądra przy wzmożonym...

- 112 strony: 109

Antyandrogenne właściwości epitestosteronu

- 116 strony: 113

Udział opioidów w lokalnej regulacji funkcji jajnika

- 124 strony: 117

Rola melatoniny w sekrecji prolaktyny u owiec

- 128 strony: 125

Immunocytochemiczna lokalizacja histaminy w jajowodzie ptaków

- 138 strony: 129

Molekularne podstawy owulacji

- 146 strony: 139

Steroidogeneza w jajniku w fazie wzrostowej cyklu

- 154 strony: 147

Indukcja jajeczkowania

- 160 strony: 155

Postępy w antykoncepcji u psów i kotów

- 166 strony: 161

Rola białka StAR w regulacji steroidogenezy

- 172 strony: 167

Swoista ekspresja genów szoku termicznego (hsp) w procesie spermatogenezy

- 180 strony: 173

Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników w najądrzu

- 188 strony: 181

Receptory androgenowe w gonadzie męskiej

- 192 strony: 189

Funkcja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego

- 196 strony: 193

Receptory hormonów steroidowych w jajniku świni

- 202 strony: 197

Wrażliwość pęcherzyków jajnikowych nornicy rudej na różne hormony - Zależność od fazy wzrostu i...

- 206 strony: 203

Udział histaminy w czynności jajnika ptaków

- 212 strony: 207

Wpływ hormonu wzrostu na steroidogenezę komórek jajnikowych

- 224 strony: 213

Rola głównego kompleksu zgodności tkankowej w rozrodzie

strony: 225

Mechanizmy lokalnej regulacji spermatogenezy w aspekcie biologii komórkowej

Tom: 27
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2000

- 16 strony: 3

Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny w 1999 r. przyznano Günterowi Blobelowi

- 29 strony: 17

W artykule omówiono parametry opisujące cykl ksantofilowy i jego powiązanie z fluorescencją chlorofilu...

- 68 strony: 53

W pracy przedstawiono sposób infekcji wirusem HIV-1 i rolę glikoproteiny 120 (gp120) w tym procesie....

- 80 strony: 69

Celem pracy jest przedstawienie prób immunizacji przeciwko HIV-1 za pomocą produktów białkowych genu env...

- 96 strony: 81

Homocysteina, aminokwas siarkowy nie wchodzący w skład białek, jest nielipidowym czynnikiem w...

- 110 strony: 97

Zmiany podstawowego planu budowy kwiatu to zmiany osiowe, oznaczające utratę dotychczasowej lub nabycie...

- 122 strony: 111

Apoptoza jest złożonym procesem wymagającym harmonijnego działania wielu zewnątrzkomórkowych i...

- 136 strony: 123

Peptydy z domeną koniczyno-podobną występują głównie w przewodzie pokarmowym. Interakcje tych peptydów z...

- 150 strony: 137

W ramach "podziału pracy" pomiędzy czterema kompleksami funkcjonalnymi błony tylakoidowej...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2000

- 196 strony: 185

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat genomu mitochondrialnego żyta (Secale cereale L...

- 228 strony: 213

Cytokiny pełnią ważną funkcję w kontroli kluczowych procesów życiowych organizmu, decydując o...

- 246 strony: 229

Znajomość markerów limfocytów a także poszczególnych subpopulacji limfocytów różnych gatunków zwierząt...

- 260 strony: 247

Śródbłonek naczyniowy jest strukturą odgrywającą krytyczną rolę w procesie krążenia i krzepnięcia krwi,...

- 272 strony: 261

Kohezja chromatyd siostrzanych jest niezbędna do zachowania dokładnej segregacji chromosomów w cyklu...

- 286 strony: 273

Neurokininy to grupa peptydów występująca w układzie nerwowym ssaków. Charakteryzują się one...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2000

- 342 strony: 325

W pracy omawiane są wybrane modele mysie ze znokautowanymi genami, użyte w badaniach nad układem...

- 358 strony: 343

Funkcja komórek tucznych w angioneogenezie nie jest dokładnie poznana. Ich rola w procesach stymulacji,...

- 376 strony: 359

Określenie disomia jednorodzicielska (UPD) oznacza obecność w diploidalnych komórkach organizmu pary...

- 396 strony: 377

Regulacja cyklu komórkowego zależy od aktywności kinaz zależnych od cyklin (CDK) w połączeniu z...

- 424 strony: 397

Komórki aleuronowe izolowane z nasion zbóż oraz uzyskiwane z nich protoplasty są szczególnie użytecznym...

- 464 strony: 441

Glikozylacja polegająca na przyłączeniu pojedynczych reszt N-acetylo-glukozaminy do seryny lub treoniny...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2000

- 466 strony: 465

W tym zeszycie...

- 479 strony: 467

Wzrost łagiewki pyłkowej roślin okrytonasiennych stanowi ważny model badań nad funkcjonowaniem systemu...

- 504 strony: 481

Białko p27, należące do rodziny inhibitorów kinaz cyklino-zależnych zwanej CIP/KIP, stanowi obecnie...

- 526 strony: 505

Makrofagi gonady męskiej (TMf) należą do populacji niezapalnych makrofagów tkankowych. Komórki te...

- 568 strony: 527

W piśmiennictwie ostatnich lat wyróżnia się dwa rodzaje śmierci komórkowej. Są to: przypadkowa śmierć...

- 582 strony: 569

Artykuł jest sprawozdaniem z dwóch międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kontroli cyklu...

- 598 strony: 583

Jednym z procesów biochemicznych typowych dla programowanej śmierci komórki (apoptozy) jest degradacja...

- 608 strony: 599

W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad izoformą 140 kD nerwowej cząsteczki adhezyjnej CD56/NCAM....

- 622 strony: 609

Mechanizmy odpornościowe roślin wyższych cechuje duża różnorodność. Następstwem kontaktu z patogenem...

- 632 strony: 623

Zjawiskami charakterystycznymi dla odporności roślin są tzw. reakcja nadwrażliwości (ang.:...

- 657 strony: 633

Kwas abscysynowy (ABA) uczestniczy w wielu procesach rozwojowych cyklu życiowego roślin oraz w ich...

- 658 strony: 658

Komunikat

- 659 strony: 659

Errata

Numer:
Suplement: 14

Data wydania: 2000

Suplement: 15

Data wydania: 2000

- 4 strony: 3
- 8 strony: 5

W artykule omówiono syntetycznie geny związane z procesem powstawania nowotworów. Krótko omówiono...

- 44 strony: 9

Przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu apoptozy, w tym mechanizmów aktywacji kaspaz i...

- 56 strony: 45

W starzejącej się populacji gwałtownie wzrasta zachorowalność na nowotwory. Przyczynami tego zjawiska są...

- 90 strony: 79

W przedstawionym poniżej artykule omówiono różne aspekty wykorzystania zdobyczy biologii molekularnej...

- 120 strony: 91

Immunoterapia nowotworów nie jest ogólnie przyjętym postępowaniem w klinicznym leczeniu, mimo że...

- 132 strony: 121

Rozwój zarodkowy zwierząt zależy od prawidłowego, często asymetrycznego rozmieszczenia tzw. morfogenów (...

- 144 strony: 133

W czasie rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka zachodzą dwa zjawiska morfogenetyczne: kompakcja i...

- 149 strony: 145

Różnorodne metody są wykorzystywane do wprowadzania dużych cząsteczek (DNA, RNA, białka) do wnętrza...

- 170 strony: 151

Komórki nabłonkowe zrębu grasicy są główną komponentą mikrośrodowiska tego narządu, odpowiedzialną za...

Tom: 28
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2001

- 2 strony: 1

Wykaz recenzentów z tomu 27, 2000

- 16 strony: 3

Proteoglikany (PG) – molekuły syntetyzowane przez komórki eukariotyczne – obecne są w przestrzeni...

- 46 strony: 27

W jajniku dojrzałej samicy ssaka nieustannie przebiega proces rozwoju pęcherzyków jajnikowych, wyrazem...

- 50 strony: 33

ATP wiążąc się z receptorami purynowymi P2 pełni funkcję neuroprzekaźnika w centralnym układzie nerwowym...

- 68 strony: 51

Komórki dendrytyczne to komórki wyspecjalizowane w prezentacji antygenów. Licznie występują w skórze,...

- 98 strony: 69

W trakcie oogenezy lub wczesnej embriogenezy tworzy się przestrzenny plan organizacji zarodka. W pewnych...

- 128 strony: 99

Interleukina 1 (IL-1) jest jedną z głównych cytokin prozapalnych, odpowiedzialnych za regulację...

- 146 strony: 129

Cytokiny są białkami regulującymi rozwój i czas trwania prawidłowej i patologicznej odpowiedzi...

- 154 strony: 147

Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z medycyny i fizjologii zostali Arvid Carlsson, Paul Greengard...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2001

- 182 strony: 163

TCR/CD3 jest kompleksem ośmiu podjednostek, który wskutek stymulacji antygenowej inicjuje serię procesów...

- 196 strony: 183

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami uważa się, że gen i jego białkowy produkt mogą brać udział w...

- 218 strony: 197

Dominującym składnikiem genomu roślin okrytozalążkowych są sekwencje powtarzalne, w tym retroelementy....

- 242 strony: 219

Pierwotne komórki zarodkowe człowieka otrzymano z węzłów zarodkowych blastocyst i z kilkutygodniowych...

- 262 strony: 243

W relatywnie krótkim okresie zagadnienia dotyczące replikacji chromosomów znalazły się w centrum...

- 276 strony: 263

Białka RAS odgrywają kluczową rolę w regulacji wzrostu i różnicowania się komórek, biorąc udział w...

- 296 strony: 277

Połączenia międzykomórkowe typu gap są w organizmach wielokomórkowych niezbędnym elementem utrzymującym...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2001

- 308 strony: 297

W styczniu 2001 odbyła się w szwajcarskiej Lozannie konferencja naukowa zatytułowana "Rak i cykl...

- 316 strony: 309

W prezentowanym artykule omówiono pochodzenie reaktywnych form tlenu w nasieniu ssaków oraz szlaki...

- 334 strony: 317

Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin. Odgrywa...

- 350 strony: 335

Odkryte w 1984 roku lipoksyny (LXs) tworzą wraz z innymi metabolitami kwasu arachidonowego dużą grupę...

- 372 strony: 351

Czynnik martwicy guza (TNF, TNF-a, kachektyna) jest plejotropową cytokiną prozapalną produkowaną...

- 394 strony: 373

W komórkach eukariotycznych otoczka jądrowa oddziela jądro miejsce replikacji i transkrypcji DNA od...

- 406 strony: 395

Tkanka tłuszczowa brunatna jest rodzajem tkanki łącznej, występującej u dorosłego człowieka w...

- 430 strony: 407

Uszkodzenia DNA ze względu na pochodzenie dzieli się na endogenne, związane z aktywnością endogennych...

- 442 strony: 431

Wykorzystanie analizy sekwencji DNA pozwoliło na wysunięcie szeregu nowych hipotez dotyczących...

- 470 strony: 443

Transport syntetyzowanych w siateczce śródplazmatycznej (ER) makromolekuł zachodzi z udziałem...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2001

- 482 strony: 471

Regulacja długości telomerów ma decydujące znaczenie w procesie senescencji komórki, immortalizacji oraz...

- 496 strony: 483

Antygeny plemników mogą wywoływać reakcje izo- oraz autoimmunologiczne. Stąd też ważne jest...

- 508 strony: 497

Głównym komponentem zewnętrznej powierzchni błony komórkowej Eucaryota są ugrupowania cukrowcowe. Ich...

- 528 strony: 509

W ciągu ostatnich kilku lat osiągnięto zasadniczy postęp w identyfikowaniu genów związanych z procesem...

- 542 strony: 529

Komórki satelitarne stanowią potencjalnie aktywną mitotycznie populację, przylegającą do włókien mięśni...

- 560 strony: 543

Przewlekłe, nadmierne spożycie alkoholu niesie za sobą zmiany strukturalne wątroby, mózgu i innych...

- 570 strony: 561

W niniejszej pracy przedstawiliśmy wybrane aspekty dotychczasowych badań nad możliwością zastosowania w...

- 571 strony: 571

Szyszynka – zlokalizowany w mózgu kręgowców gruczoł dokrewny – wykazuje szereg wspólnych cech z...

Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 2 strony: 1

Wstęp

- 4 strony: 3

SYNTEZA I DZIAŁANIE CYTOKIN

- 14 strony: 5

Klasyfikacja cytokin opiera się na strukturze czynnych białek i ich receptorów, a także uwzględnia ich...

- 22 strony: 15

Odpowiedź ostrej fazy wywołana przez infekcje, wzrost nowotworu czy zranienia powoduje uwolnienie...

- 34 strony: 23

Leptyna, białkowy produkt genu ob, jest produkowana głównie przez tkankę tłuszczową i odgrywa ważną rolę...

- 42 strony: 35

Późne produkty glikacji- AGE- powstają na skutek nieenzymatycznej glikozylacji białek (reakcja Maillarda...

- 60 strony: 43

Reaktywne formy tlenu (RFT) towarzyszą organizmom żywym od ponad 2 mld lat. Ponieważ stanowią one...

- 62 strony: 61

Część druga:
MOLEKULARNE PODSTAWY INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ

- 80 strony: 63

W pracy przedstawiono reakcje różnych typów komórek na rzeźbę podłoża i jego właściwości chemiczne oraz...

- 96 strony: 81

W artykule omówiono wybrane metody służące do badań zdolności komórek nowotworowych do tworzenia...

- 110 strony: 97

Umiejętność uzyskania masowych hodowli z niewielkich wycinków tkanek ludzkich i modyfikowania ich...

- 134 strony: 111

Jednym z ważniejszych obszarów działania czynników wzrostowych zaliczanych do rodziny EGF jest regulacja...

- 158 strony: 135

Wykorzystanie procesu endocytozy kierowanej receptorami (ER) umożliwiło opracowanie metod wektorowych...

- 170 strony: 159

Surowice człowieka, naczelnych i małp wąskonosych zawierają unikalne przeciwciała anty-Gal skierowane...

- 180 strony: 171

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych prowadzone są badania wzajemnych zależności pomiędzy układem...

- 182 strony: 181

Część trzecia: INTERAKCJA LIGAND-BIAŁKO W UKŁADACH TRANSPORTU WITAMIN

- 198 strony: 183

Białko, wiążące ryboflawinę z jaj kurzych, rozpuszczalne białko o funkcji transportowej, a zarazem...

- 212 strony: 199

Biosynteza tiaminy (witaminy B1) zachodzi w mikroorganizmach i roślinach. W początkowych fazach syntezy...

- 220 strony: 213

Niedobór tiaminy w organizmie objawia się przede wszystkim zaburzeniami i degradacją centralnego i...

- 228 strony: 221

Praca przedstawia wybrane aspekty transportu oraz metabolizmu tiaminy w komórkach Saccharomyces...

- 242 strony: 229

W przestrzeni peryplazmatycznej bakterii gramujemnych funkcjonują białka swoiście wiążące różne...

- 244 strony: 243

Część czwarta: PEPTYDY ANTYBAKTERYJNE

- 260 strony: 245

W skład systemu obronnego roślin i zwierząt wchodzą między innymi peptydy o właściwościach...

- 274 strony: 261

Peptydy o aktywności bójczej skierowanej przeciwko mikroorganizm stanowią ważną część wrodzonej...

- 276 strony: 275

Część piąta: WSPÓŁCZESNA METODY BADANIA STRUKTURY I DYNAMIKI BIOCZĄSTECZEK

- 284 strony: 277

Przeprowadzono 5-ns symulację dynamiki molekularnej uwodnionej błony w fazie ciekłokrystalicznej...

- 296 strony: 285

Tetrafenyloporfirynowy kompleks miedzi (CuTPP) wiąże się z lipidową dwuwarstwą. Widma elektronowego...

- 304 strony: 297

Badania struktury i dynamiki interfazy błona/woda w czystej błonie dimirystynowo-fosfatydylocholinowej (...

- 318 strony: 305

Symulowane wyżarzanie jest metodą obliczeniową, stosowaną zarówno w procesie rozwiązywania struktury...

- 319 strony: 319

Stan biotechnologii lekarskiej w Europie w 1999 roku podsumowują publikacje dotyczące 20-letniej...

Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 1 strony: 1

Wstęp

- 2 strony: 2

Część pierwsza: ZAGADNIENIA ROZRODU CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT 2 Sekcja: ROZRÓD CZŁOWIEKA

- 8 strony: 3

Czynnik genetyczny jest jedną z najbardziej prominentnych przyczyn eliminacji zarodków/płodów, a także...

- 16 strony: 9

Stymulacja owulacji jest bardzo ważnym etapem w całym procesie leczenia niepłodności. Podstawowym celem...

- 24 strony: 17

Wyniki leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia pozostają stale niskie. Większość...

- 32 strony: 25

Przedstawiono przegląd genetycznych aspektów poronień u kobiet w postaci: I. zaburzeń kariotypowych...

- 34 strony: 33

Sekcja: FIZJOLOGIA ROZRODU, MECHANIZMY NEUROHORMONALNE

- 46 strony: 35

Gonadoliberyna (GnRH) jest kluczowym regulatorem specyficznej ekspresji genów kodujących trzy...

- 56 strony: 47

W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące sekrecji immunoreaktywnej b-endorfiny in vitro...

- 68 strony: 57

Prolaktyna reguluje wiele różnorodnych procesów biologicznych zachodzących w jajniku i macicy....

- 76 strony: 69

Praca zawiera podsumowanie oryginalnych badań nad rolą katecholamin w czynności wydzielniczej ciałka...

- 88 strony: 77

Leptyna – produkt genu otyłości została odkryta w 1994 roku. Jest syntetyzowana głównie w białej tkance...

- 94 strony: 89

Rolę receptorów A kwasu g-aminomasłowego (GABAA) w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny (GnRH)...

- 100 strony: 95

W okresie dojrzałości płciowej błona śluzowa macicy ulega cyklicznym zmianom morfologicznie określanym...

- 102 strony: 101

Sekcja:BIOCHEMICZNE I MOLEKULARNE MECHANIZMY ROZRODU

- 110 strony: 103

Ptaki charakteryzują się fizjologiczną polispermią, oznacza to, że liczne plemniki wnikają do cytoplazmy...

- 127 strony: 111

Kwaśne glikozydazy (EC 3.2.1.) w jądrze ssaków występują w lizosomach komórek somatycznych i płciowych....

- 136 strony: 128

Wczesny rozwój zarodkowy jest kontrolowany zarówno przez genom matczyny, jak i zarodkowy. Dojrzewanie...

- 142 strony: 137

Gruczoł mleczny w trakcie swojego rozwoju przechodzi przez kilka stadiów, które są regulowane przez...

- 154 strony: 143

Wskazano na różnorodność form molekularnych fosfataz kwaśnych występujących w tkankach i płynach...

- 156 strony: 155

Sekcja: ROZRÓD ZWIERZĄT

- 176 strony: 157

Mimo że efektywność klonowania somatycznego nie przekracza 1–2% urodzonych zwierząt w stosunku do liczby...

- 188 strony: 177

Jajnik ssaka zawiera tysiące oocytów zawartych w przedantralnych pęcherzykach jajnikowych. Ogromna...

- 200 strony: 189

Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie...

- 202 strony: 201

Część druga: TRANSPLANTACJA KOMÓREK

- 204 strony: 203

Przeszczepianie komórek w terapii nowotworów

- 220 strony: 205

Chondrocyty wykazują ekspresję cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz...

- 230 strony: 221

Krwiotwórcze komórki macierzyste (KKM) są w stanie odnowić po przeszczepieniu układ krwiotwórczy...

- 234 strony: 231

Wykorzystanie hodowanych in vitro keratynocytów w transplantologii (streszczenie referatu)

- 235 strony: 235

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem biologicznych układów do produkcji substancji biologicznie...

Tom: 29
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2002

- 14 strony: 3

Efektem pracy wielu zespołów badawczych było ustalenie istotnych korelacji pomiędzy specyficznymi...

- 26 strony: 15

CD39 (NTPDaza 1) – ektoenzym, występujący w śródbłonku naczyń oraz w komórkach krwi, odgrywa istotną...

- 60 strony: 47

W artykule omówiono współzależność pomiędzy donorami produktów fotosyntezy i ich akceptorami ze...

- 86 strony: 81

Jednym z ważniejszych wyzwań w badaniach nad rakiem jest określenie zmian odpowiedzialnych za...

- 102 strony: 87

W pracy przedstawiono krótki przegląd sposobów opisu efektów polarnego środowiska w symulacjach dynamiki...

- 120 strony: 103

Staphylococcus aureus jest oportunistycznym patogenem wywołującym liczne groźne choroby ludzi i zwierząt...

- 156 strony: 141

Nieprawidłowości chromosomowe w komórkach białaczkowych powstałe w drodze ewolucji klonalnej u blisko...

- 180 strony: 157

Przedstawiono sylwetki naukowe nagrodzonych w 2001 roku nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2002

- 202 strony: 181

Poznane dotychczas roślinne peptydy sygnałowe (SCR, CLAVATA3, fitosulfokina-a, systemina, ENOD40)...

- 220 strony: 203

Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną...

- 236 strony: 221

Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędną obecność miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu...

- 256 strony: 237

Oksytocyna uczestniczy w regulacji cyklu płciowego. W pracy przedstawiono syntezę hormonu w różnych...

- 268 strony: 257

Ze względu na swoje biologiczne właściwości i potencjalną możliwość zastosowania klinicznego, komórki...

- 282 strony: 269

Cukry są nie tylko głównymi końcowymi produktami fotosyntezy, transportowanymi i magazynowanymi w...

- 300 strony: 283

Kontrolowana degradacja białek jest procesem zaangażowanym w regulację wielu ważnych procesów...

- 318 strony: 301

W oocytach i komórkach jajowych wielu zwierząt, w sąsiedztwie bieguna tylnego (lub wegetatywnego)...

- 340 strony: 319

Benzodiazepines are a class of drugs acting sedative , hypnotic and anticonvulsant . The therapeutic...

- 364 strony: 341

Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2002

- 378 strony: 365

Technika mikrojąder stosowana jest do oceny stopnia uszkodzeń chromosomów na poziomie pojedynczej...

- 398 strony: 379

Większość białek mitochondrialnych importowana jest z cytoplazmy. Podstawową rolę w tym procesie...

- 408 strony: 399

Postęp w dziedzinie klonowania somatycznego ssaków był możliwy dzięki badaniom nad interakcjami jądrowo-...

- 422 strony: 409

Poród u ssaków prowadzi do wyjścia płodu ze sterylnej, w normalnych warunkach, macicy do środowiska...

- 434 strony: 423

Kształt komórek tkanki nerwowej jest często bardzo skomplikowany, stąd też konieczność stosowania...

- 448 strony: 435

W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich...

- 464 strony: 449

E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane...

- 488 strony: 465

Strategia dotycząca modyfikacji komórek genami dla cytokin jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem...

- 504 strony: 489

Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych...

- 532 strony: 505

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2002

- 554 strony: 533

Cyklooksygenazy są enzymami katalizujšcymi przemiany fosfolipidów błony komórkowej, prowadzšce do...

- 578 strony: 555

Odkryta w 1897 roku aspiryna (kwas acetylosalicylowy) była najważniejszym i najpowszechniej stosowanym...

- 594 strony: 579

Zainteresowanie potencjalnš rolš zwišzków wanadu w leczeniu ludzi wynika z interesujšcych i obiecujšcych...

- 612 strony: 595

Różnorodność mechanizmów obronnych roślin przeciwko stresom abiotycznym pozwala im na adaptację do...

- 626 strony: 613

Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach...

- 636 strony: 627

Plazmodesmy – kanały cytoplazmatyczne łšczšce komórki – stanowiš jednš z cech odróżniajšcych budowę...

- 656 strony: 637

Zainteresowanie wpływem narkotyków na działanie układu odpornościowego, ze specjalnym uwzględnieniem...

- 662 strony: 657

Anemie hemolityczne u myszy przypominajš dziedziczne defekty u ludzi. Defekty te umożliwiajš precyzyjne...

- 672 strony: 663

W ostatnich latach zgromadzono liczne dowody eksperymentalne wskazujące, że ekspresja niektórych genów...

strony: 673

Mózg był uważany za organ uprzywilejowany immunologicznie. Pogląd ten podważyło m.in. odkrycie, że...

Numer:
Suplement: 20

Data wydania: 2002

- 12 strony: 1

Jajowód jest środowiskiem dla kapacytacji plemników, zapłodnienia, rozwoju i transportu zarodka. Jego...

- 24 strony: 13

Plemniki po opuszczeniu jądra nie są jeszcze w pełni dojrzałe. W najądrzu przechodzą szereg przemian...

- 44 strony: 25

Wiele przypadków męskiej niepłodności ma podłoże genetyczne i molekularne prowadzące do morfologicznych...

strony: 45

Prolaktyna (PRL), białkowy hormon o ciężarze około 23kD, jest syntetyzowana głównie w komórkach...

Suplement: 19

Data wydania: 2002

- 4 strony: 3

Komórka jest nieustannie narażona na czynniki środowiskowe uszkadzające DNA i hamujące replikację DNA....

- 14 strony: 5

Mechanizmy kontrolujące przebieg i polaryszację mitozy

- 18 strony: 15

W odpowiedzi na różne zewnętrzne i wewnętrzne bodźce stabilność, a zatem ilość, licznych białek...

strony: 19

Białka HMGN (high mobility group N) tworzą rodzinę białek jądrowych, które wiążą się z nukleosomami,...

strony: 20

Mejoza

Tom: 30
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2003

- 8 strony: 3

This article is devoted to the scientific achievements of Professor Miroslaw Mossakowski, who died a...

- 30 strony: 9

Białka STAT (ang. signal transducers and activators of transcription) należą do grupy białek biorących...

- 46 strony: 31

Cykliczny GMP jest jednym z kluczowych wtórnych przekaźników, funkcjonującym w wielu szlakach...

- 60 strony: 47

Komórki gwiaździste wątroby (synonimy: lipocyty, komórki perisinusoidalne wątroby, komórki gromadzące...

- 74 strony: 61

Komórki gwiaździste wątroby odgrywają kluczową rolę w rozwoju zwłóknienia wątroby, procesu...

- 86 strony: 75

Wyciszanie RNA jest procesem, w którym dochodzi do degradacji w komórkach roślin (oraz innych organizmów...

- 112 strony: 87

Niektóre mono- i disacharydy pełnią w komórce funkcję cząsteczek sygnałowych regulujących ekspresję...

- 128 strony: 113

TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) jest nowo odkrytą cytokiną zdolną indukować apoptozę w...

- 152 strony: 129

Apoptoza albo śmierć programowana stanowi fizjologiczny proces odpowiedzialny za prawidłowy rozwój i...

- 166 strony: 153

Receptory płytkowe dla nukleotydu ADP odgrywają kluczową rolę w formowaniu skrzepu i patogenezie...

- 186 strony: 167

Wspólną cechą dotąd zbadanych DNA centromerowych jest obecność układów tandemowych, przy czym wchodzące...

- 200 strony: 187

Należące do układu rozproszonych neuroektodermalnych komórek dokrewnych APUD, komórki przypęcherzykowe C...

- 218 strony: 201

Telomery są końcowymi fragmentami chromosomów, m. in. chroniącymi je przed niewłaściwymi mechanizmami...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2003

- 228 strony: 219

Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem odgrywającym rolę w funkcjonowaniu organizmu przez regulację...

- 242 strony: 229

Triterpenoidy są bardzo obszerną grupą związków i występują powszechnie w świecie roślin. Ze względu na...

- 258 strony: 243

Transkrypty mitochondrialnych genów, zanim w pełni przekształcą się w dojrzały mRNA, podlegają kilku...

- 292 strony: 273

Wirusy, w tym pokswirusy, są znane z posiadania mechanizmów umożliwiających im skuteczną ucieczkę przed...

- 310 strony: 293

Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (SLOS, MIM 27400) jest chorobą autosomalną recesywną. Charakteryzuje ją...

- 324 strony: 311

Znaczenie wpływu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na procesy apoptozy i kancerogenezy było...

- 338 strony: 325

Reaktywne formy tlenu (RFT), do których należy anionorodnik ponadtlenkowy (O2.), rodnik hydroksylowy (...

- 358 strony: 339

Jedną z metod ustalania funkcji genów jest morfologiczna, cytologiczna i molekularna analiza porównawcza...

- 374 strony: 359

Podstawy zagadnienia: DNA komórkowy podlega nieustannym uszkodzeniom; działanie punktów kontrolnych...

- 382 strony: 375

W pracy przedstawiono zjawisko implantacji. Omówiono mechanizmy poszczególnych jej etapów: apozycji,...

- 404 strony: 383

Jony wapniowe oraz białka wiążące wapń pełnią funkcję w wielu procesach komórkowych. Wśród białek...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2003

- 418 strony: 405

TNF-a stanowi kluczowe ogniwo w fizjologicznych i patologicznych mechanizmach regulujących przemiany...

- 432 strony: 419

Zespół Alagille’a (AGS), choroba dziedzicząca się w sposób autosomalny dominujący, występuje z...

- 446 strony: 433

W artykule przedstawiono interakcje pomiędzy endosymbiotycznymi rizobiami a ich roślinnymi gospodarzami...

- 460 strony: 447

Kwas jasmonowy (JA) i jego ester metylowy (JA-Me) są najbardziej znanymi przedstawicielami nowej grupy...

- 482 strony: 461

W artykule przedstawiono mechanizm działania estrogenów i ich znaczenie dla prawidłowego rozrodu samca....

- 496 strony: 483

Najbardziej znanymi hyperakumulatorami cynku i kadmu są Thlaspi caerulescens J. & C. Presl oraz...

- 524 strony: 515

Toxoplasma gondii to bezwzględny pasożyt wewnątrzkomórkowy zdolny do zasiedlenia wielu typów komórek...

- 562 strony: 549

W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad występowaniem najczęściej opisywanego polimorfizmu genu...

- 586 strony: 563

Hormony roślinne pełnią funkcje regulatorowe w procesach wzrostu i rozwoju roślin, ale zjawisko...

- 604 strony: 587

Folikularne komórki dendrytyczne (ang. follicular dendritic cells, FDC) stanowią odrębną populację...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2003

- 618 strony: 605

Polarny transport auksyny (PAT) jest procesem kontrolującym wszystkie etapy wzrostu i rozwoju roślin...

- 634 strony: 619

Budowa rurek sitowych jest znana od dawna, jednak dopiero ostatnie doniesienia dotyczące ultrastruktury...

- 678 strony: 647

Niedobór przyswajalnych przez rośliny fosforanów nieorganicznych (Pi) w środowisku jest zjawiskiem...

- 694 strony: 679

Jądrowe receptory heterodimeryczne: konstytutywny receptor androstanu (CAR), receptor pregnanu X oraz...

- 706 strony: 695

Infekcja wywołana H. pylori jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy....

- 720 strony: 707

Proteoliza białek na powierzchni błony komórkowej i proteoliza białek macierzy zewnątrzkomórkowej jest...

- 734 strony: 721

Cerebelina to stosunkowo nowy i mało poznany neuropeptyd, zbudowany z 16 aminokwasów. Obecnie wiadomo o...

- 744 strony: 735

Metaloproteazy stanowią grupę co najmniej 25 zależnych od Zn2+ egzopeptydaz, których podstawową funkcją...

- 762 strony: 745

Białka morfogenetyczne kości to plejotropowe cytokiny należące do nadrodziny transformującego czynnika...

strony: 787

Mechanizm działania prolaktyny w jajniku dojrzałych płciowo świń

Numer:
Suplement: 21

Data wydania: 2003

- 16 strony: 3

Plastyczność nieembrionalnych komorek macierzystych jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień...

- 24 strony: 17

Zespół nasz wykazał, że wczesne komórki mięśni szkieletowych (komórki satelitarne) mają na powierzchni...

- 48 strony: 37

Skóra ludzka jest organem bogatym w komórki macierzyste, które w hodowli in vitro tworzą tzw. holoklony...

- 84 strony: 73

Choroby neurodegeneracyjne są heterogenną grupą schorzeń o zróżnicowanym obrazie klinicznym i odmiennym...

- 103 strony: 97

Rozplem błony wewnętrznej stanowi podstawową zmianę w patologicznej przebudowie ściany naczynia. Badania...

- 114 strony: 103

Celem pracy była optymalizacja ekspansji komórek linii monocytowo-makrofagowej na potencjalne potrzeby...

Tom: 31
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2004

- 8 strony: 3

Profesor Antoni Horst – wybitna postać patofizjologii i genetyki człowieka

- 24 strony: 9

Przełomem w badaniach nad polarnym transportem auksyny okazały się wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu...

- 34 strony: 25

Beacon (BC) jest nowo odkrytym peptydem, wyizolowanym z podwzgórza piaskówki (Psammomys obesus), któremu...

- 58 strony: 47

Terapia genowa może być wykorzystana w leczeniu wielu chorób - nowotworów, AIDS czy zaburzeń sercowo-...

- 80 strony: 71

Komórki efektorowe układu immunologicznego są w stanie rozpoznawać komórki zakażone, transformowane i...

- 92 strony: 81

W pracy opisano strukturę genów dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i przedstawiono najnowsze wiadomości na...

- 116 strony: 93

Cytokininy są hormonami roślinnymi, które stymulują podziały oraz różnicowanie się komórek. W ostatniej...

- 126 strony: 117

Macierz zewnątrzkomórkowa w układzie nerwowym jest złożoną siecią makrocząsteczek, która nie tylko...

- 154 strony: 143

Poliaminy wykryto w chloroplastach m.in. Euglena gracilis, Helianthus tuberosus, szpinaku i kukurydzy....

- 190 strony: 177

Merlina jest wyjątkowym białkiem. Uczestniczy zarówno w regulacji cyklu komórkowego jako supresor...

- 214 strony: 191

Dehydratacja komórek jest następstwem występowania w środowisku takich czynników abiotycznych, jak:...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2004

- 218 strony: 215

Wspomnienie o Profesorze Józefie Kałuży 10.03.1929 26.07.2003

- 244 strony: 235

Główną rolą adipocytów jest magazynowanie triacyloglicerolu w okresach nadwyżek energetycznych oraz...

- 258 strony: 245

Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowany był znaczący rozwój strategii terapii genowych w układzie...

- 276 strony: 259

Kompleks sygnalny COP9 (CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 9) określany coraz częściej skrótem CSN (ang. COP9...

- 284 strony: 277

Lipidy są ważnym elementem strukturalnym i funkcjonalnym systemu błonowego komórki. Będąc składnikiem...

- 298 strony: 285

KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej...

- 330 strony: 313

Ciała Cajala (ang. Cajal bodies, CBs) po raz pierwszy opisano 100 lat temu w neuronach ssaków. Obecnie...

- 352 strony: 331

Białka szoku cieplnego [ang. heat shock proteins, HSP] należą do białek o najbardziej konserwatywnej...

- 372 strony: 353

Zjawisko imprintingu genomowego występuje zarówno u zwierząt (ssaków) jak i roślin (roślin kwiatowych) i...

- 398 strony: 373

W artykule podano podstawowe informacje na temat proteolizy zachodzącej z udziałem układu ubikwityna/...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2004

- 420 strony: 399

W ostatnich 10 latach zielone białko fluorescencyjne GFP (Green Fluorescent Protein) ze stułbiopława...

- 440 strony: 421

Unikatowe właściwości zielonego białka fluorescencyjnego GFP (Green Fluorescent Protein) są głównym...

- 476 strony: 465

Endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS) jest jednym z trzech enzymów zdolnych do produkcji tlenku azotu...

- 488 strony: 477

Zaburzenia ekspresji i aktywności eNOS łączą się z takimi jednostkami chorobowymi, jak: miażdżyca,...

- 516 strony: 489

Mitochondria plemników są strukturami unikalnymi i nieco odmiennymi od mitochondriów somatycznych....

- 574 strony: 563

W artykule opisano cechy morfologiczne naczyń kapilarnych w okolicy barierowej i bezbarierowej mózgu....

- 590 strony: 575

Podstawową rolę w przebiegu importu białka do mitochondriów odgrywają kanały umożliwiające translokację...

- 606 strony: 591

Chromosom Filadelfia (Ph) jest wynikiem translokacji chromosomalnej prowadzącej do transformacji...

- 630 strony: 607

Zegar okołodobowy stanowi jedno z najbardziej fascynujących przystosowań do życia na Ziemi. Dzięki...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2004

- 662 strony: 647

Trójniciowy DNA może powstawać w wyniku specyficznych sekwencyjnie oddziaływań dwuniciowego DNA z...

- 702 strony: 681

U kręgowców po zakończonej gastrulacji tylny koniec zarodka, zwany pączkiem ogonowym, stanowi masa...

- 716 strony: 703

Zjawisko oporności wielolekowej jest częstym powodem niepowodzeń chemoterapii nowotworów. Zbadano wiele...

- 734 strony: 717

Prawie we wszystkich glebach obserwuje się stały wzrost zawartości metali ciężkich, głównie na skutek...

- 748 strony: 735

Zespół niestabilności chromosomowej Nijmegen (NBS, OMIM 251260) jest rzadko występującą jednostką...

strony: 749

Błonowy receptor prolaktyny wykazuje różnice zarówno międzygatunkowe, jak i wewnątrzosobnicze....

Numer:
Suplement: 22

Data wydania: 2004

- 4 strony: 3

Jubileusz Profesor Marii Olszewskiej

- 20 strony: 5

W artykule omówiono aktualne poglądy na temat istoty chromatyny centromerowej na przykładzie powstawania...

- 22 strony: 21

Niezwykłe osiągnięcia współczesnej genomiki w przybliżaniu architektury i budowy pełnych zestawów...

- 56 strony: 43

Procesy sygnalizacji auksynowej stanowią mechanizm przekazu informacji o zasobach, warunkach i...

- 66 strony: 57

Mózg ssaków jest chroniony przed wniknięciem jonów oraz różnych substancji krążących w krwi przez...

- 78 strony: 67

Jednym z mechanizmów nadzoru immunologicznego chroniącym organizm człowieka przed rozwojem nowotworu...

- 84 strony: 79

Wczesna diagnostyka , leczenie i profilaktyka nawrotu raka są główne priorytety przyszłej onkologii....

- 100 strony: 85

Białka należące do rodziny kaweolin są głównymi składnikami mikrodomen błon komórkowych zwanych...

- 114 strony: 101

Wielkość genomu roślin okrytonasiennych, chociaż określona tylko dla 1,4% opisanych gatunków, jest...

- 134 strony: 115

Artykuł dotyczy chromosomów holokinetycznych (holocentrycznych) roślin. Chromosomy holokinetyczne mają...

- 136 strony: 135

Termin "programowana śmierć komórkowa" lub "programowana śmierć komórki" (PCD, ang. programmed cell...

- 156 strony: 145

Mitotyczna kondensacja i segregacja chromosomów to dwa procesy, które zapewniają prawidłowe...

- 188 strony: 175

Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie badaniami zmierzającymi do określenia potencjalnych...

- 208 strony: 189

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący cynku jako modulatora apoptozy. Ten ważny pierwiastek...

strony: 209

U zwierząt liczne pozakomórkowe sygnały specyficznie modyfikują procesy komórkowe poprzez specyficzne...

Tom: 32
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2005

- 12 strony: 3

W opracowaniu tym przedstawiono sylwetki i osiągnięcia laureatów nagrody Nobla w dziedzinie chemii w...

- 22 strony: 13

Ostatnia dekada przyniosła znaczący postęp w poznaniu mechanizmów kontrolujących śmierć komórki....

- 36 strony: 23

Mediatory STAT stanowią rodzinę siedmiu białek, które odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów...

- 57 strony: 37

Nukleotydy są związkami o ogromnym znaczeniu dla wszystkich żywych organizmów. Biorą one udział w wielu...

- 86 strony: 77

Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) ma zdolność do przetrwałego zakażenia poprzez ustalenie stanu latencji w...

- 96 strony: 87

GPR7 i GPR8 (G-protein-coupled Receptors) to dwa, ostatnio odkryte i strukturalnie podobne, sieroce...

- 109 strony: 97

Neuroblastoma jest najczęstszym pozaczaszkowym guzem litym u dzieci. Pomimo intensywnego leczenia u...

- 113 strony: 111

Zaburzenia hematologiczne wieku podeszłego

- 124 strony: 115

Obserwuje się wzrastającą liczbę chorych z nowotworami hematologicznymi w wieku powyżej 60 lat. Chorzy...

- 133 strony: 125

Zwiększenie odsetka osób w wieku podeszłym w społeczeństwach krajów rozwiniętych wiąże się z...

- 136 strony: 135

Tolerancja organizmu na silnie działające leki i sposoby leczenia, (a do takich bez wyjątku należą...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2005

- 150 strony: 143

Zagadnienie interakcji cząsteczek zaleźnie od ich przestrzennej struktury jest kluczowe dla wielu...

- 167 strony: 151

Możliwość wyindukowania w mózgu tolerancji na niedokrwienie pod wpływem różnych bodźców przyciąga uwagę...

- 180 strony: 169

Efektywne pobieranie żelaza przez pasożytnicze pierwotniaki jest warunkiem ich przeżycia w organizmie...

- 194 strony: 181

Niedawno wyodrębniono i scharakteryzowano roślinne geny kodujące procesy syntezy oraz rozkładu trehalozy...

- 213 strony: 195

Obecnie wiadomo, że nieprawidłowa adhezja komórkowa jest jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnych...

- 230 strony: 215

Przeszczepianie organów unaczynionych stało się rutynowym postępowaniem terapeutycznym ratującym życie...

- 256 strony: 231

Ogromna zmienność genetyczna i fizjologiczna pozwala bakteriom zasiedlać różnorodne nisze ekologiczne...

- 272 strony: 257

Ghrelina to peptyd stanowiący endogenny ligand receptora syntetycznych stymulatorów wydzielania hormonu...

- 280 strony: 273

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych...

- 291 strony: 281

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych...

- 325 strony: 311

Wszystkie organizmy żywe narażone są na działanie reaktywnych form tlenu (RFT), takich jak: nadtlenek...

- 341 strony: 327

Śmierć komórek, ich proliferacja są procesami fizjologicznymi, które zachodzą w każdym organizmie....

- 357 strony: 343

Synukleiny, są rodziną małych (15–20 kDa), rozpuszczalnych, wysoce konserwatywnych białek, które obficie...

- 373 strony: 359

Molekularny mechanizm apoptozy zależy od obecności w komórce określonych czynników apoptotycznych,...

- 390 strony: 375

Krew pępowinowa jest alternatywnym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM), w stosunku do...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2005

- 408 strony: 395

Mięśnie zewnętrzne gałki ocznej cechuje znakomita kontrola nerwowo-mięśniowa (jeden akson unerwia około...

- 448 strony: 435

Artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące wewnątrzkomórkowej degradacji białek przez...

- 476 strony: 463

Roślinne transglutaminazy, wciąż dokładnie niesklasyfikowane, są szeroko rozpowszechnione u roślin...

- 520 strony: 511

Badania ostatnich kilku lat dowodzą, że apoptoza odgrywa istotną rolę nie tylko w odrzucaniu...

- 536 strony: 521

Ludzki protoonkogen BCL6 koduje represor transkrypcji niezbędny do tworzenia ośrodków rozmnażania (GC),...

- 548 strony: 537

Ocenia się, że niepłodność w Polsce dotyka co piątą parę w wieku rozrodczym. Główną przyczyną...

- 560 strony: 549

Prawidłowe funkcjonowanie gonady żeńskiej jest procesem złożonym. Niewydolność jajników może prowadzić...

- 569 strony: 561

Komórki i składniki krwi są szczególnie narażone na kontakt z substancjami w różny sposób wprowadzanymi...

- 585 strony: 571

Leczenie przeciwnowotworowe polegające na selektywnym pobudzaniu układu odpornościowego do walki z...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2005

- 595 strony: 593

Informacje o ALEKSANDRZE PRZEŁĘCKIEJ (25.XI.1920–18.09.2005)

- 602 strony: 597

Ptasie przeciwciała IgY stanowią cenne, alternatywne w stosunku do przeciwciał IgG ssaków narzędzie w...

- 616 strony: 603

Zjawiska łączności i izolacji symplastowej są związane z procesem komunikacji międzykomórkowej, w którym...

- 632 strony: 617

Alternatywne składanie RNA jest procesem zwiększającym różnorodność powstających transkryptów RNA i w...

- 646 strony: 633

Tlenek azotu (NO) syntetyzowany z L-argininy przez syntazy tlenku azotu jest silnie dyfundującym i...

- 660 strony: 647

Rozwijające się kończyny kręgowców są powszechnie używanym modelem doświadczalnym do badania mechanizmów...

- 696 strony: 679

Genetyczne, biochemiczne i cytologiczne studia na temat metylacji cytozyny w DNA u organizmów...

- 706 strony: 697

Uszkodzenie białek wewnątrzkomórkowych lub zakłócenie ich syntezy prowadzi do zaburzeń homeostazy i może...

- 728 strony: 707

Jednym z głównych komponentów odpowiedzi komórki na brak tlenu jest czynnik transkrypcyjny o charakterze...

Numer:
Suplement: 23

Data wydania: 2005

- 26 strony: 11

Strategie terapeutyczne polegające na wykorzystaniu w klinice komórek macierzystych rozbudziły wielkie...

- 40 strony: 27

Spełnienie wizji terapii wielu nieuleczalnych chorób przez wykorzystanie stale proliferujących i...

- 54 strony: 41

Zarodkowe komórki macierzyste (ZKM) są obiecującym przedmiotem badań dla współczesnej nauki. Dzięki...

- 58 strony: 55

Wobec zastrzeżeń etyczno-moralnych dotyczących stosowania w celach terapeutycznych zarodkowych komórek...

- 78 strony: 59

Wyniki naszych ostatnich badań, w których posłużyliśmy się strategią tzw. izolacji chemotaktycznej do...

- 88 strony: 79

Choroby układu sercowo-naczyniowego mają szeroki zasięg społeczny, są pierwszą przyczyną zgonów chorych...

- 104 strony: 89

Moralne kontrowersje wokół badań nad komórkami macierzystymi

- 124 strony: 105

Trzy stanowiska w sprawie klonowania ludzkich zarodków

- 134 strony: 125

Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych jest rutynowo stosowane jako ratująca życie...

strony: 133

Dyskusja

Tom: 33
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2006

- 18 strony: 3

Helicobacter pylori jest jednym z najczęściej występujących u ludzi patogenów bakteryjnych. Zasiedlenie...

- 33 strony: 19

Prawidłowe funkcjonowanie komórek eukariotycznych jest ściśle zależne od sprawnego przemieszczania błon...

- 44 strony: 35

W jajniku kobiety w okresie reprodukcyjnym apoptoza jest naturalnym, fizjologicznym procesem i dotyczy...

- 57 strony: 45

MikroRNA (miRNA) to grupa jednoniciowych, niekodujących RNA, które regulują ekspresję genów...

- 70 strony: 59

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce stan wiedzy na temat funkcji śródbłonka oraz jego roli w...

- 80 strony: 71

Badania prowadzone w ostatnich latach dowodzą, że komórki regulatorowe (Treg) pełnią rolę w utrzymaniu...

- 102 strony: 95

Śródbłonek przestał już być uważany jedynie za warstwę komórek oddzielającą światło naczynia od tkanek...

- 135 strony: 123

Od kilku dziesięcioleci uważa się, że aktywacja plazminogenu może odgrywać ważną rolę w inwazji guza i...

- 158 strony: 137

Wystąpienie odporności jest naturalną konsekwencją zachodzących nieprzerwanie procesów ewolucyjnych...

- 174 strony: 159

Genom Arabidopsis thaliana zawiera ponad 1300 genów (~5% proteomu) kodujących poszczególne elementy...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2006

- 196 strony: 183

Zespół Retta (RTT) jest chorobą zaburzającą rozwój układu nerwowego, o charakterze dominującym,...

- 211 strony: 197

Stężenie jonów wodorowych jest wielokrotnie wyższe na zewnątrz komórki niż w jej wnętrzu. Ta różnica...

- 227 strony: 213

Behawioralne, anatomiczne i molekularne badania ostatnich lat przyniosły znaczny postęp w rozumieniu...

- 246 strony: 229

Siatkówka oka jest tkanką wyspecjalizowaną do odbioru informacji świetlnej. W oku kręgowców występują...

- 255 strony: 247

W pracy przedstawiono pięć grup czynników (rozpuszczalne formy TLR, wewnątrzkomórkowe receptory,...

- 284 strony: 273

Powstawanie osteoklastów – osteoklastogeneza – jest procesem tworzenia wielojądrowych komórek zdolnych...

- 302 strony: 285

Metalotioneiny to niskocząsteczkowe białka bogate w reszty cysteinowe, zdolne do wiązania metali...

- 325 strony: 303

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o wielokierunkowym wpływie na układ odpornośœciowy. Początkowo...

- 347 strony: 327

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o silnym działaniu na układ odpornośœciowy, wpływającą na...

- 363 strony: 349

Pierwotnie zdefiniowane jako komórkowe receptory dla związków immunosupresyjnych, immunofiliny obejmują...

- 380 strony: 365

PTEN (nazywany także MMAC1 lub TEP1) jest białkiem supresorowym z aktywnośœcią fosfatazy o podwójnej...

- 392 strony: 381

Ekspansja krawędzi wiodącej stanowi pierwszy etap migracji komórek. Związany jest on z formowaniem...

- 418 strony: 393

Somitogeneza, w czasie której z przyosiowej mezodermy tworzą się somity, jest podstawą segmentacji...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2006

- 436 strony: 427

Limfocyty T regulatorowe o fenotypie CD4+CD25+ (Treg) odgrywają istotną rolę w immunosupresji....

- 452 strony: 437

Niespecyficzne białka transportujące tłuszcze (ns-LTP) należą do olbrzymiej rodziny białek rośœlinnych,...

- 471 strony: 453

Rola apoptozy w organizmie dojrzałym polega na usuwaniu komórek zbędnych, uszkodzonych lub potencjalnie...

- 491 strony: 473

Symplastowy transport białek i RNA jest wciąż dopiero poznawanym mechanizmem przekazywania informacji...

- 507 strony: 493

Kwitnienie rośœlin jest złożonym procesem fizjologicznym zależnym od wielu czynników zarówno...

- 523 strony: 509

Dojrzewanie oocytów kręgowców zostaje zablokowane w stadium metafazy drugiego podziału mejotycznego....

- 541 strony: 525

Nadliczbowe, stare lub uszkodzone komórki organizmów wielokomórkowych podlegają eliminacji w drodze...

- 553 strony: 543

Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w nasionach nie tylko w wyniku działania czynników stresowych, lecz...

- 581 strony: 555

Mejoza jest procesem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju i ciągłoœści życia na Ziemi. U znakomitej większoœ...

- 587 strony: 583

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2006

- 601 strony: 591

Kwas traumatynowy – trans-2-dodeceno-1,10-dikarboksylowy (TA) – jest syntetyzowany w tkankach rośœlin z...

- 620 strony: 603

Płytki krwi, bezjądrzaste komórki pochodzące z megakariocytów pełnią podstawową funkcję w hemostazie i...

- 666 strony: 657

P 1B -ATPazy, należące do rodziny P-ATPaz, transportują metale ciężkie przez błony komórkowe...

- 719 strony: 697

Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) jest jedną z najważniejszych odpowiedzi komórki na...

- 736 strony: 721

Wielkoœść genomów jądrowych zwierząt różni się tysiące razy i zupełnie nie koreluje ze stopniem złożonoœ...

- 751 strony: 737

W ciągu minionych kilku lat znacznie wzbogaciła się wiedza o ewolucji zawartoœci jądrowego DNA. U...

- 769 strony: 753

Laminy są elementami struktury jądra komórkowego, wpływającymi nie tylko na organizację i integralnoœść...

- 789 strony: 771

Odkrycie komórek regulatorowych CD4+CD25+ dało początek wielu badaniom, dzięki którym dysponujemy...

Tom: 34
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2007

- 13 strony: 3

W 2006 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny/fizjologii otrzymali dwaj amerykańscy badacze Andrew...

- 30 strony: 15

Hepcydyna jest przeciwbakteryjnym peptydem syntetyzowanym głównie w hepatocytach i wydzielanym do...

- 47 strony: 31

70 lat temu Mikhail Chailakhyan zaproponował hormonalną teorię kwitnienia uważając, że w liściach...

- 67 strony: 49

Cykliczny adenozyno-3’:5’-monofosforan i cykliczny guanozyno-3’:5’-monofosforan, potocznie znane jako...

- 84 strony: 69

Białka tworzące strukturę beczułki b występują w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych oraz w błonie...

- 102 strony: 85

Analiza płodowych komórek oraz DNA wyizolowanych z krwi obwodowej matki stwarza nadzieję na stworzenie...

- 122 strony: 103

Paprocie jednakozarodnikowe wytwarzają tylko jeden typ haploidalnych zarodników, jednakże każdy z nich...

- 140 strony: 123

Transport auksyn odgrywa kluczową rolę w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin. Tylko niewielka...

- 157 strony: 141

Ludzki protoonkogen STAT3 koduje czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w procesach embriogenezy,...

- 172 strony: 159

Endotoksyna (lipopolisacharyd, LPS) bakterii Gram-ujemnych stanowi ważny czynnik zapalenia. Stymuluje...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2007

- 240 strony: 231

Asymetryczne rozmieszczenie lipidów błonowych ma ogromne znaczenie dla utrzymania prawidłowej homeostazy...

- 262 strony: 251

Obecność receptorów, prohormonów i peptydów opioidowych stwierdzono zarówno u zwierząt bezkręgowych, jak...

- 281 strony: 263

Utrzymanie homeostazy organizmu wymaga sprawnego współdziałania układów odpornościowego, hormonalnego i...

- 298 strony: 283

Rośliny wykształciły szereg przystosowań do powszechnego w przyrodzie niedoboru fosforu. Szczególnie...

- 316 strony: 299

Procesy degradujące transkrypty zawierające przedwczesny kodon stop lub w ogóle pozbawione kodonu stop...

- 333 strony: 317

W związku z coraz częściej pojawiającymi się doniesieniami dotyczącymi obniżenia męskiej płodności,...

- 359 strony: 335

Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Cząsteczka ta...

- 376 strony: 361

Technologia IS (ImageStream) stanowi nowe narzędzie pomiarowe dla wieloparametrowej analizy komórek....

- 390 strony: 377

a-Synukleina (ASN) jest białkiem bogato reprezentowanym w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie w...

- 407 strony: 391

Heterochromatyna zwana „konstytutywną“ i euchromatyna różnią się rodzajem DNA (sekwencje niekodujące...

- 424 strony: 409

Włośniki są wypustkami komórek epidermy korzenia, mają cylindryczny kształt i charakteryzują się...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2007

- 443 strony: 431

Tlenek azotu (NO) jest wolnym rodnikiem, co warunkuje jego wysoką reaktywność w układach biologicznych....

- 476 strony: 445

Błony tylakoidów w chloroplastach roślin wyższych zróżnicowane są w cylindryczne, ścieśnione stosy gran...

- 494 strony: 477

Tyrozyno-swoiste kinazy białkowe, receptorowe (RTKs), jak i niereceptorowe (NTKs), pełnią centralną rolę...

- 509 strony: 495

Osteoporoza to przewlekła choroba metaboliczna, charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej...

- 525 strony: 511

Kinaza serynowo-treoninowa – mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) jest regulatorem tempa wielu...

- 540 strony: 527

Obecnie naszą wiedzę dotyczącą roli poliamin w wielu rozwojowych i morfogenetycznych procesach...

- 556 strony: 541

W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące różnych aspektów biologii komórek dendrytycznych (DC)....

- 594 strony: 581

Naturalne immunostymulatory egzogenne to preparaty pochodzenia bakteryjnego, roślinnego bądź pozyskiwane...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2007

- 621 strony: 601

Współdziałanie limfocytów T z komórkami prezentującymi antygen (APC) prowadzi do utworzenia powierzchni...

- 634 strony: 623

Komórki graniczne – RBC (ang. root border cells) to żywe komórki uwalniane podczas wzrostu korzenia z...

- 649 strony: 635

Komórkowy system detoksykujący organiczne ksenobiotyki obejmuje trzy fazy. W każdej z nich uczestniczy...

- 667 strony: 651

Śmierć komórki jest regulowanym genetycznie procesem występującym powszechnie w świecie żywym. Przez...

- 693 strony: 683

Starzenie się i związane z nim procesy chorobowe stały się obecnie bardzo ważnym problemem społecznym....

- 713 strony: 695

Zmiany stężenia cukrów w tkankach roślinnych wpływają na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój siewek,...

- 729 strony: 715

Zapłodnienie prowadzi do powstania w oocycie myszy oscylacji cytoplazmatycznego stężenia wolnych jonów...

Tom: 35
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2008

- 14 strony: 3

S100 to występująca u kręgowców rodzina małych, wiążących wapń białek. Jednym z nich jest S100B, białko...

- 44 strony: 31

Rola komunikacji symplastowej jako elementu systemu wymiany informacji między komórkami organizmu...

- 96 strony: 79

Auksyny, hormony roślinne, regulują szereg różnorodnych procesów związanych ze wzrostem i rozwojem...

- 112 strony: 97

Aklarubicyna jest jedną z pochodnych leków antracyklinowych, wykazujących mniejsze działania uboczne w...

- 152 strony: 133

Fosfolipaza A2 (EC 3.1.1.4, PLA2) należy do rodziny enzymów, które hydrolizując wiązanie estrowe w...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2008

- 167 strony: 153

Retroelementy stanowią znaczącą frakcję powtarzalnych sekwencji genomów Eukaryota. Grupę tę tworzą...

- 182 strony: 169

Merystem apikalny pędu pełni dwie zasadnicze funkcje: samoodtwarzania i tworzenia zawiązków organów...

- 205 strony: 183

W 2007 roku Nagroda Nobla w dziedzinie Fizjologii i Medycyny przyznana została Martinowi Evansowi, Mario...

- 228 strony: 207

Nukleolina jest wielofunkcyjnym, białkiem, w którym można wyróżnić trzy domeny różniące się budową i...

- 242 strony: 229

Białka Pax (ang. Paired box protein) regulują procesy związane z podziałami oraz różnicowaniem wielu...

- 257 strony: 243

Imprinting genomowy (rodzicielskie piętno genomowe) polega na epigenetycznej modyfikacji allelu danego...

- 271 strony: 259

Neocentromery są strukturami w pełni aktywnymi w procesie separacji chromatyd i ich kierowania ku...

- 285 strony: 273

Neocentromery nie zawierają DNA charakterystycznego dla endogennych centromerów, tj. tandemowych układów...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2008

- 301 strony: 291

Komórki miogenne są potencjalnymi komórkami mięśniowymi dzielącymi się mitotycznie. Komórki te po...

- 313 strony: 303

Zespół Coffina i Lowry'ego (CLS, MIM#303600) jest chorobą (semi-) dominującą sprzężoną z chromosomem X....

- 332 strony: 315

W pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury dotyczącej budowy i roli białek utrzymujących...

- 350 strony: 333

Choroba Alzheimera jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń neurodegeneracyjnych na świecie...

- 368 strony: 351

Uruchomienie wrodzonych, antygenowo-nieswoistych efektorowych mechanizmów odpornościowych u ssaków...

- 389 strony: 369

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między...

- 402 strony: 391

Wiele szlaków biochemicznych, istotnych w takich procesach, jak: ochrona komórki przed stresem...

- 407 strony: 405

Wacław Mayzel uważany jest za pierwszego, który opisał podział mitotyczny w komórkach zwierzęcych (...

- 416 strony: 413

„Komórka w podwojeniu” – mało znany szkic S. Wyspiańskiego

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2008

- 440 strony: 427

Trójpeptydylpeptydaza II jest wielką proteazą cytoplazmatyczną o złożonej strukturze, która odcina...

- 452 strony: 441

Poszukiwanie genów, których białkowe produkty mogą wywierać efekt terapeutyczny, jest podstawą rozwoju...

- 466 strony: 453

W pracy przedstawiono strukturę, mechanizm działania i rolę biologiczną steroidogennego czynnika-1 (SF-1...

- 484 strony: 467

Apoptoza jest główną formą samobójczej śmierci komórek. Większość standardowych terapii...

- 516 strony: 499

Obecność estrogenów w gonadzie męskiej jest dobrze udokumentowana, chociaż ich rola w regulacji funkcji...

Numer:
Suplement: 24

Data wydania: 2008

- 15 strony: 3

Cytometria przepływowa jest techniką powszechnie stosowaną zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i...

- 34 strony: 17

Przeciwciała to substancje białkowe zdolne do swoistego wiązania się z antygenem. Przeciwciała...

- 44 strony: 35

Ocena immunofenotypu komórek jest jedną z ważnych metod umożliwiających postawienie właœściwej diagnozy...

- 64 strony: 45

W pracy przedstawiono charakterystykę leukocytów krwi obwodowej i węzłów chłonnych z oceną...

- 102 strony: 65

Współczesna diagnostyka chorób rozrostowych krwi obejmuje różnorodne techniki laboratoryjne. Cytometria...

- 112 strony: 103

W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego...

- 140 strony: 113

Chłoniaki są nowotworami układu limfatycznego, ale komórki tego układu, głównie limfocyty są...

- 146 strony: 141

Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu...

- 163 strony: 147

W pracy przedstawiono mechanizmy komórkowe procesu apoptozy i nekrozy oraz podstawowe metody badania...

- 176 strony: 165

Cytometria przepływowa wykorzystywana jest w badaniach roślin do oznaczania ploidalności, aktywności...

Tom: 36
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2009

- 22 strony: 3

Kwas abscysynowy (ABA) reguluje szereg różnorodnych procesów, w tym m.in. dojrzewanie i spoczynek nasion...

- 35 strony: 23

Alternatywny splicing to proces, w którym z jednego pre-mRNA powstaje więcej niż jedna izoforma mRNA....

- 53 strony: 37

Ruchome elementy genetyczne zidentyfikowano we wszystkich badanych do tej pory gatunkach zwierząt,...

- 76 strony: 55

Wiele programów badawczych koncentruje się na poznaniu mechanizmu działania wewnętrznego punktu...

- 120 strony: 101

Związki tiolowe obecne w komórkach można podzielić na niskocząsteczkowe i białkowe. Grupy tiolowe białek...

- 154 strony: 135

Cytokininy są jedną z głównych grup hormonów roślinnych. Stymulują one procesy anaboliczne, wzrost i...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2009

- 169 strony: 161

W ostatnich 10 latach coraz więcej prac poświęconych jest regulacyjnej roli poliamin w ekspresji genów...

- 201 strony: 189

Glejak wielopostaciowy – GBM (łac. glioblastoma multiforme) jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z...

- 216 strony: 203

Akwaporyny (AQP) są jednymi z najpowszechniej występujących białek integralnych błony komórkowej...

- 250 strony: 233

Tlenek azotu (NO) jest małą gazową cząsteczką, o dużej reaktywności wynikającej z jej rodnikowego...

- 278 strony: 251

Ziarno pyłku, z uwagi na swoją wyjątkową organizację strukturalną, stanowi niezwykle dogodny model...

- 294 strony: 279

W pracy przedstawiono dane doświadczalne wskazujące, że układ dopełniacza pełni ważną, niedocenianą do...

- 308 strony: 295

Kinazy MAP, do których zaliczamy 3 rodziny: ERK, JNK oraz p38, stanowią wewnątrzkomórkowe ścieżki...

- 324 strony: 309

Immunity can be defined as the ability of each living organism to maintain its own integrity (...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2009

- 359 strony: 343

Fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan [PI(4,5)P2] jest lipidem występującym głównie w wewnętrznej...

- 394 strony: 377

Pochodne wanadu, prócz oddziaływania na wzrost, rozwój i różnicowanie niektórych gatunków oraz własności...

- 406 strony: 395

W artykule przedstawiono informacje dotyczące rozpoznawania przez komórki wolnej hemoglobiny – Hb i jej...

- 418 strony: 407

Receptor CD163 monocytów/makrofagów wiążąc hemoglobinę i jej kompleksy z haptoglobiną (Hb-Hp), włącza...

- 428 strony: 419

Białka szoku termicznego (HSP) stanowią konserwatywną grupę białek i produkowane są przez komórki...

- 453 strony: 443

Plazmodesmy, czyli kanały cytoplazmatyczne, które znajdują się w ścianach komórkowych, zapewniają...

- 464 strony: 455

Praca dotyczy ważnego procesu biologicznego, jakim jest autofagia – filogenetycznie stary i...

- 482 strony: 465

Doksorubicyna (DOX) i inne antracykliny są powszechnie stosowane w leczeniu nowotworów, zarówno...

- 496 strony: 483

Fizjologiczna rola tyreoliberyny (TRH) polega na utrzymywaniu homeostazy w obrębie czterech systemów: (i...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2009

- 516 strony: 503

Przedstawiony artykuł ma na celu zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat metod funkcjonalnej...

- 537 strony: 517

Program ekspresji genów podczas rozwoju zwierząt i roślin jest kontrolowany przez mechanizmy...

- 554 strony: 539

TILLING (ang. Targeting Induced Local Lesions IN Genomes) i FOX-hunting (ang. Full-length cDNA Over-...

- 563 strony: 555

Rozwój technik biologii molekularnej umożliwił poznanie podstaw wielu chorób genetycznych, w tym chorób...

- 582 strony: 565

P53 jest wielofunkcyjnym białkiem o masie cząsteczkowej 53 kDa, aktywowanym w odpowiedzi na różnorodne...

- 599 strony: 583

Kwaśne fosfatazy (EC 3.1.3.2) są grupą enzymów katalizujących hydrolizę zróżnicowanych estrów...

- 616 strony: 601

Rośliny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają określonego stężenia makroelementów i mikroelementów...

- 648 strony: 617

Insulina, wiążąc się do swego receptora, odgrywa niezwykle ważną rolę w utrzymaniu homeostazy całego...

- 662 strony: 649

Metale ciężkie zarówno te niezbędne do życia mikroelementy, jak i te niepełniące żadnych fizjologicznych...

- 678 strony: 663

Tlenek azotu (NO) jest wolnym rodnikiem, który był obszernie badany jako substancja powodująca...

- 705 strony: 695

One of the key issues for understanding organogenesis is to understand the mechanisms underlying the...

- 721 strony: 707

Kinaza płytek przylegania – FAK (focal adhesion kinase) należy do grupy niereceptorowych białkowych...

- 744 strony: 723

Polarny transport auksyn, odbywający się z udziałem białek nośnikowych, jest unikalnym sposobem...

- 754 strony: 745

Komórki dendrytyczne (DC) są najważniejszymi komórkami prezentującymi antygen (APC) limfocytom T....

Numer:
Suplement: 25

Data wydania: 2009

- 2 strony: 1

Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym...

- 7 strony: 3

Profesor Maria J. Olszewska Jej życie i osiągnięcia naukowe i akademickie

- 17 strony: 9

Oddziaływania pomiędzy roślinami wyższymi i mikroorganizmami w naturalnych ekosystemach należą do...

- 31 strony: 19

Kompletne sekwencje genomowe są wartościowym źródłem nowej wiedzy i otwierają nowe naukowe horyzonty dla...

- 41 strony: 33

Histony H1 u roślin wyższych wykazują wszystkie typowe cechy tej klasy białek strukturalnych chromatyny...

- 68 strony: 59

Roślinne białka związane z patogenezą z klasy 10 (PR-10) mają dobrze zdefiniowaną strukturę, lecz...

- 83 strony: 69

Lipoksygenazy to enzymy szeroko rozpowszechnione zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Enzymy te...

- 98 strony: 85

Celuloza bakteryjna jest nanobiomateriałem o interesujących właściwościach, decydujących o jej szerokim...

- 110 strony: 99

Okres życia komórek jest ograniczony, a komórki obumierające są zastępowane nowymi, zróżnicowanymi,...