ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ŁOŻYSKOWY TRANSPORT I METABOLIZM DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Podczas ciąży organizm matki adaptuje swój metabolizm do potrzeb płodu, zaopatrując go w tlen oraz w odpowiednią jakość i ilość składników pokarmowych. Jednymi z ważniejszych są kwasy tłuszczowe (FA), a szczególnie ich długołańcuchowe wielonienasycone formy (LCPUFA), pełniące ważne funkcje zarówno strukturalne jak i metaboliczne. Płodowa zawartość LCPUFA zależy od diety matki, wydolności łożyska w zakresie transportu LCPUFA oraz endogennej biosyntezy w wątrobie płodu.

BŁONA OWODNIOWA: BUDOWA, FUNKCJE I ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ

Błona owodniowa znajduje się po wewnętrznej stronie łożyska. Składa się ona z trzech warstw: nabłonka, błony podstawnej i beznaczyniowej warstwy komórek mezenchymalnych. Populacje komórek nabłonkowych oraz mezenchymalnych błony owodniowej wykazują ekspresję markerów komórek macierzystych: Oct4, Nanog, TRA1-60 i TRA1-81 oraz nestyny i Musashi-1 − markerów komórek macierzystych układu nerwowego. Komórki te mają właściwości przejściowe między pluri- i multipotencją.

ROLA DEHYDROGENAZY 20α-HYDROKSYSTEROIDOWEJ PODCZAS CIĄŻY U SSAKÓW – NOWE ASPEKTY

Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od gatunku, za produkcję tego hormonu odpowiada ciałko żółte ciążowe i/lub łożysko. Progesteron może być metabolizowany do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu przez dehydrogenazę 20α-hydroksysteroidową (20α-HSD). Enzym ten należy do rodziny aldo-keto reduktaz i katalizuje reakcję redukcji w obecności fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego jako kofaktora.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki