ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Metaloproteinazy ADAM – rola w fuzji komórek i proteolizie

Proteoliza białek na powierzchni błony komórkowej i proteoliza białek macierzy zewnątrzkomórkowej jest niezwykle ważnym procesem zachodzącym w prawidłowo funkcjonujących komórkach. Metaloproteinazy ADAM to białka transbłonowe, które łączą cechy białek adhezyjnych i proteinaz. Białka te uczestniczą w: adhezji, fuzji, uwalnianiu domen zewnątrzkomórkowych białek transbłonowych, przekazywaniu sygnału. Białka ADAM odgrywają istotną rolę w procesach związanych z: zapłodnieniem, fuzją mioblastów, neurogenezą oraz w wielu innych procesach.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki