ZNAJDŹ ARTYKUŁ

GENOMIKA FUNKCJONALNA miRNA – NARZĘDZIA BADAWCZE

Kodowane przez geny MIRNA cząsteczki mikroRNA (miRNA) to krótkie niekodujące białek, jednoniciowe RNA powszechnie występujące w genomach wszystkich Eukariota i biorące udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. U roślin, miRNA zaangażowane są w podstawowe procesy rozwojowe, jak morfogeneza roślin, percepcja hormonów, oraz zmiana fazy wzrostu wegetatywnego na generatywny, a ich genami docelowymi w tych procesach są najczęściej geny kodujące czynniki transkrypcyjne. Dotychczas funkcję miRNA identyfikowano pośrednio poprzez poznanie roli regulowanych przez nie genów docelowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki