ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Fosducyna i jej izoformy – regulatory białek G

Fosducyna i jej izoformy: białka podobne do fosducyny i niedawno odkryte białka sieroce podobne do fosducyny, tworzą odrębną, grupę białek, którym przypisuje się funkcję cytoplazmatycznych regulatorów heterotrimerycznych białek G. Fosducyna ulega silnej ekspresji w komórkach fotoreceptorowych siatkówki, natomiast w znacznie mniejszym stężeniu występuje ona w komórkach wielu innych tkanek oraz u niektórych niższych organizmów eukariotycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki