ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MOLEKULRNE ASPEKTY ORAZ WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE WRODZONYCH WAD SERCA

Wrodzone wady serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. W Polsce rozpoznawane są u ok. 0,8-1,0% żywo urodzonych noworodków. Stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonu noworodków, zaraz po chorobach okresu okołoporodowego. Wrodzone wady serca powstają na skutek nieprawidłowej organogenezy. W większości przypadków przyczyna ich powstania jest nieznana. Wada serca jest wrodzoną lub nabytą nieprawidłowością budowy serca. Polega ona na nieprawidłowych połączeniach pomiędzy jamami serca lub/i dużymi naczyniami albo/i na nieprawidłowej funkcji zastawek serca.

MIKRODYSEKCJA LASEROWA - NOWOCZESNA TECHNIKA WYKORZYSTYWANA W BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Analizy molekularne przeprowadzane są najczęściej na hetero-gennym materiale biologicznym, a uzyskane w ten sposób wyniki obrazują stan rzeczy istniejący w różnych typach komórek, czyli również w komórkach niebędących obiektem naszego zainteresowania. Niniejszy artykuł ma na celu zapoznać czytelnika z techniką precyzyjnego pozyskiwania materiału do badań molekularnych, jaką jest mikrodysekcja laserowa. Metoda ta umożliwia pozyskanie nawet pojedynczych komórek z heterogennego materiału w stanie prawie niezmienionym pod względem zarówno morfologicznym, jak i biochemicznym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki