ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UDP-GLIKOZYLOTRANSFERAZY HORMONÓW ROŚLINNYCH

UDP-glikozylotransferazy (GTazy, UGT) katalizują przeniesienie reszty cukrowcowej z aktywnego donora – urydynodifosfocukru, na specyficzną cząsteczkę akceptorową. Glikozylacja jest obecnie uważana za jeden z ważniejszych mechanizmów utrzymania homeostazy komórkowej poprzez regulację poziomu, aktywności i lokalizacji ważnych metabolitów podlegających tej modyfikacji. Glikozydy pełnią różnorodne funkcje w komórkach roślin uczestnicząc w przechowywaniu energii, tworzeniu struktury ściany komórkowej, sygnalizacji i oddziaływaniach typu komórka-komórka lub gospodarz-patogen.

BRASINOSTEROIDY STRUKTURA CHEMICZNA, GENETYCZNE PODSTAWY BIOSYNTEZY I TRANSDUKCJI SYGNAŁU ORAZ FUNKCJE FIZJOLOGICZNE

Brasinosteroidy (BR) są substancjami wykazującymi wysoką aktywność w stymulowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Występują w wyjątkowo niskich koncentracjach w komórkach wszystkich tkanek wielu gatunków roślin, reprezentujących różne grupy ewolucyjne, na każdym etapie rozwoju osobniczego. Najbogatszym źródłem brasinosteroidów są ziarna pyłku i niedojrzałe nasiona, podczas gdy w pędach i liściach notuje się niższe ich koncentracje.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki