ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Udział jądrowych receptorów ksenobiotyków w indukcji cytochromów P450

Jądrowe receptory heterodimeryczne: konstytutywny receptor androstanu (CAR), receptor pregnanu X oraz receptor steroidów i ksenobiotyków (PXR/SXR) wiążą się z wieloma nieswoistymi ligandami, takimi jak endogenne toksyczne metabolity oraz egzogenne ksenobiotyki. Po aktywacji przez ligandy receptory mają zdolność indukcji i stymulacji ekspresji genów cytochromów P450.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki