ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Cykliczne nukleotydy u roślin wyższych

Cykliczny adenozyno-3’:5’-monofosforan i cykliczny guanozyno-3’:5’-monofosforan, potocznie znane jako cAMP i cGMP, są wtórnymi przekaźnikami informacji, których obecność została opisana u wielu organizmów rozpoczynając od bakterii, a na człowieku kończąc. Cykliczny AMP i GMP są produkowane z ATP i GTP w wyniku działania cyklaz adenylanowych i guanylanowych, natomiast ich dezaktywacja związana jest z fosfodiesterazami cyklicznych nukleotydów.

Regulatorowa rola tlenku azotu w apoptozie

Tlenek azotu (NO) syntetyzowany z L-argininy przez syntazy tlenku azotu jest silnie dyfundującym i reaktywnym związkiem odgrywającym dużą rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych. Jeden z tych procesów, apoptoza, odgrywa istotną rolę w przebiegu prawidłowego rozwoju embrionalnego oraz utrzymaniu homeostazy organizmów wielokomórkowych. W niektórych komórkach NO może sprzyjać indukcji apoptozy (efekt pro-apoptotyczny), zaś w innych może hamować apoptozę (efekt anty-apoptotyczny).

Mechanizm reakcji fotofobowej u pokrewnych orzęsków Stentor coeruleus i Blepharisma japonicum

Orzęski Blepharisma i Stentor posiadają system fotoreceptorowy, który czyni je wrażliwymi na działanie światła. Przejawem tego zjawiska jest między innymi reakcja fotofobowa, którą obserwuje się w momencie wzrostu intensywności oświetlenia. Taki bodziec powoduje zatrzymanie poruszającego się orzęska, następnie rewersję ruchu rzęskowego i ponowny ruch komórki do przodu. Rewersja ruchu rzęskowego jest konsekwencją wystąpienia w komórce błonowego potencjału czynnościowego indukowanego przez potencjał fotoreceptorowy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki