ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Ekspresja STAT3 w limfocytach b prawidłowych i transformowanych nowotworowo

Ludzki protoonkogen STAT3 koduje czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w procesach embriogenezy, proliferacji i różnicowania wielu typów komórek, jak również w regeneracji i inwolucji narządów. Reguluje także mechanizmy wrodzonej i nabytej odporności, w tym dojrzewanie limfocytów B. Zwiększoną aktywność białka STAT3 stwierdzono zarówno w nieodwracalnie ukierunkowanych prekursorach limfocytów B, jak i plazmocytach.

Badania cytogenetyczne w diagnostyce chłoniaków B-komórkowych

Efektem pracy wielu zespołów badawczych było ustalenie istotnych korelacji pomiędzy specyficznymi nieprawidłowościami cytogenetycznymi a typem histologicznym ludzkich chłoniaków złośliwych. Konkretne zmiany kariotypowe skorelowane są z charakterystyczną morfologią, specyficznym immunofenotypem i określonymi cechami klinicznymi nowotworu. Specyficzne markery cytogenetyczne wykryto metodami klasycznego badania kariotypu (prążki G) i fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Typowe aberracje cytogenetyczne, np.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki