ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROŚŒLINNE IMMUNOFILINY STRUKTURA I FUNKCJE*

Pierwotnie zdefiniowane jako komórkowe receptory dla związków immunosupresyjnych, immunofiliny obejmują dwie rodziny unikatowych białek. Należą do nich białka wiążące FK506 okreśœlane terminem FKBP oraz białka wiążące cyklosporynę okreśœlane jako cyklofiliny. Występują one powszechnie w œwiecie organizmów żywych. Obecnie wiadomo, że genom A. thaliana zawiera 52 geny dla immunofilin, z tego 23 kodują białka FKBP, a 29 – cyklofiliny. Pomimo różnej budowy wszystkie immunofiliny mają aktywnoœść enzymatyczną peptydylo-prolyl cis-trans izomerazy (PPIazy).

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki