ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHARAKTERYSTYKA SEKWENCJI PROMOTOROWYCH W GENACH ROŚLINNYCH I ROLA CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH W ODPOWIEDZI NA STRES ABIOTYCZNY I BIOTYCZNY

Stresy środowiskowe takie jak zasolenie, susza, wysoka i niska temperatura, deficyty pierwiastków, czy obecność w glebie metali ciężkich ograniczają wzrost i plony roślin uprawnych. W toku ewolucji, rośliny wykształciły różnorodne przystosowania do tych zmiennych warunków. Jednym z ważniejszych mechanizmów adaptacji roślin do stresów abiotycznych i biotycznych jest kontrola transkrypcji genów. Promotory genów związanych z odpowiedzią roślin na stresy odgrywają w tym procesie zasadniczą rolę.

UDZIAŁ CZYNNIKÓW TRANSKRYPCYJNYCH I MECHANIZMÓW EPIGENETYCZNYCH W ODPOWIEDZI ROŚLIN NA STRES SUSZY

Rośliny są nieustannie narażone na działanie różnych abiotycznych czynników stresowych. Susza jest jednym z głównych czynników środowiskowych negatywnie wpływających na procesy życiowe roślin, stąd też rośliny wykształciły szereg złożonych mechanizmów obronnych pozwalających na przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Tolerancja na stres suszy jest wynikiem zmian pojawiających się na wszystkich poziomach organizacji rośliny – molekularnym, fizjologicznym, komórkowym, tkankowym oraz całego organizmu.

REMODELING CHROMATYNY JAKO GŁÓWNY MOLEKULARNY MECHANIZM DZIAŁANIA RECEPTORA GLUKOKORTYKOSTEROIDOWEGO

Swoistość odpowiedzi tkanki na endogenne i syntetyczne glukokortykosteroidy (GK) jest kontrolowana na różnych poziomach funkcjonowania komórki: transkrypcji genów, translacji białka receptorowego dla glukokortykosteroidów (GR) oraz jego aktywacji i translokacji do jądra komórkowego.

ROŚLINNE PROMOTORY POLIMERAZY RNA II – STRUKTURA I IDENTYFIKACJA

Promotory to krótkie odcinki DNA niezbędne do precyzyjnego kierowania procesem inicjacji transkrypcji, pełniąc rolę sekwencji regulatorowej genów, same nie ulegają transkrypcji. Zazwyczaj zlokalizowane są powyżej sekwencji kodującej genów. Ich strukturę tworzy kombinacja elementów rozpoznawanych przez polimerazę RNA zależną od DNA oraz liczne, współdziałające z nią czynniki transkrypcyjne, które wiążąc się z DNA umożliwiają rozpoczęcie i kontynuację transkrypcji.

KOMÓRKOWA ŚCIEŻKA SYGNAŁOWA ZALEŻNA OD CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-kB I JEJ WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZE SZLAKAMI p53 I HSF1

Ścieżki sygnałowe zależne od białek NF-kB są kluczowym elementem komórkowej odpowiedzi na stres. U ssaków rodzinę NF-kB tworzy pięć białek NF-kB/Rel, będących czynnikami transkrypcyjnymi, oraz cztery białka IkB, będące swoistymi inhibitorami tych czynników transkrypcyjnych. Aktywacja NF-kB polega na odłączeniu ufosforylowanego inhibitora IkB, po którym następuje transport czynnika transkrypcyjnego do jądra komórkowego. Czynniki transkrypcyjne NF-kB mogą uczestniczyć w regulacji ekspresji kilkuset genów istotnych m.in. dla proliferacji, apoptozy, odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnych.

Najważniejsze czynniki transkrypcyjne procesu osteoblastogenezy

One of the key issues for understanding organogenesis is to understand the mechanisms underlying the differentiation of progenitor cells into specialized cells of various tissues. The development of molecular biology methods including transcriptomics and proteomics allows identification and knowledge of the role of various factors and mechanisms for regulating and / or affecting the genetic level to the process of differentiation, as well as to changes in the functioning of the already phenotypically mature cells.

Białka Pax w różnicowaniu komórek i organogenezie

Białka Pax (ang. Paired box protein) regulują procesy związane z podziałami oraz różnicowaniem wielu typów komórek podczas rozwoju zarodkowego i pourodzeniowego u różnych gatunków zwierząt. Geny Pax są konserwatywne ewolucyjnie, ich homologi wykryto w genomie nicieni i owadów oraz płazów, ryb, ptaków i ssaków. Brak funkcjonalnych genów lub nieprawidłowości w budowie białek Pax mogą prowadzić do transformacji nowotworowej. W niniejszej pracy omówiono strukturę i funkcje czynników Pax oraz ich oddziaływania z innymi białkami.

Ekspresja genów dysmutazy ponadtlenkowej w stanie stresu oksydacyjnego

W pracy opisano strukturę genów dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i przedstawiono najnowsze wiadomości na temat ich ekspresji, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacji ekspresji genu MnSOD w stanie stresu oksydacyjnego.

Transkrypcyjna regulacja adipogenezy

Główną rolą adipocytów jest magazynowanie triacyloglicerolu w okresach nadwyżek energetycznych oraz uwalnianie jego rezerw w momencie niedoboru energii. Adipocyty wykazują również aktywność sekrecyjną, są miejscem syntezy wielu czynników parakrynowych i endokrynowych, m. in. leptyny. Adipogeneza jest wieloetapowym procesem prowadzącym do przekształcenia pierwotnych komórek zarodkowych i preadipocytów w dojrzałe adipocyty. Proces różnicowania podlega kontroli kilku rodzin genów, przede wszystkim PPAR i C/EBP.

O-glikozylacja białek jądrowych

Glikozylacja polegająca na przyłączeniu pojedynczych reszt N-acetylo-glukozaminy do seryny lub treoniny polipeptydu wiązaniem O-glikozydowym jest powszechną modyfikacją białek jądrowych. Białkami modyfikowanymi w ten niezwykły sposób są liczne białka chromatyny i jądrowego kompleksu porowego, a także polimeraza RNA klasy II i niektóre czynniki transkrypcyjne. Sugeruje sie, że O-glikozylacja białek jądrowych odgrywa ważną rolę w transporcie jądrowo-cytoplazmatycznym, regulacji procesu transkrypcji oraz regulacji poziomu fosforylacji białek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki