ZNAJDŹ ARTYKUŁ

APPLICATION OF IMMUNOHOSTOCHEMICAL METHODS IN BONE MARROW TREPHINE BIOPSY

Celem pracy było przedstawienie zastosowania metod immunohistochemicznych w diagnostyce szpiku kostnego jako narzędzie do oceny pochodzenia zmian nowotworowych (w tym przerzutów). Badania były przeprowadzone na materiale pochodzącym od 39 pacjentów diagnozowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 2002-2008. Średnia wieku pacjentów to 42 lata. Do osiągnięcia celu projektu, zastosowano metody peroksydazowe bazujące na protokole systemu Dako EnVision.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW WŚWIETLE BADAŃ MOLEKULARNYCH I IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH – GDZIE JESTEŚMY?

Ostatnie dziesięciolecia to czas ogromnego postępu w dziedzinie walki z chorobami nowotworowymi. Diagnostyka molekularna, cytogenetyka, techniki immunohistochemiczne to w tej chwili podstawowe narzędzia badawcze, które w znacznym stopniu usprawniają szeroko pojętą diagnostykę chorób nowotworowych, jak również są podstawą do opracowywania nowych strategii terapeutycznych. Niniejsza publikacja zawiera przegląd najnowszych doniesień dotyczących badań w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki