ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMUNIKACJA SYMPLASTOWA I JEJ ROLA W ROZWOJU ROŚLIN

W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plazmodesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany informacji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem komunikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin.

Rola komunikacji/izolacji symplastowej w różnicowaniu komórek na wybranych przykładach

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między sąsiadującymi ze sobą komórkami. Badania ostatnich lat pokazały, że komunikacja za pośrednictwem plazmodesm lub jej brak odgrywa istotną rolę w regulacji różnicowania komórek roślinnych. Okazało się bowiem, że przez PD przemieszczają się białka oraz RNA (w tym mRNA), a więc cząsteczki mogące wpływać na różnicowanie komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki