ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W BADANIACH CYTOGENETYCZNYCH KOMÓREK LUDZKICH

Wzrastające wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, technice czy służbie zdrowia prowadzi do coraz większego zainteresowania nowymi technikami dozymetrycznymi. Można wśród nich wyróżnić metody dozymetrii biologicznej, w których obliczenie dawki promieniowania jonizującego oparte jest o analizy cytogenetyczne. Zalicza się tu m.in. analizę częstości występowania chromosomów dicentrycznych, translokacji chromosomowych, badanie przedwczesnej kondensacji chromatyny (ang. Premature Chromatin Condensation, PCC) czy też ocenę częstości występowania mikrojąder (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki