ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIOGENEZA I ZNACZENIE EGZOSOMÓW W KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ, W WYBRANYCH PROCESACH FIZJOLOGICZNYCH, I W NOWOTWORZENIU

Egzosomy jako niewielkie cząsteczki o budowie pęcherzykowej odgrywają istotną rolę w mikrośrodowisku. Odpowiedzialne są między innymi za przenoszenie i dostarczanie informacji biologicznej do komórek. Poznanie ich budowy i całego procesu powstawania jest ważne między innymi dla znalezienia w przyszłości terapeutycznych punktów uchwytu potencjalnych leków. Proces powstawania egzosomów jest wieloetapowy i oparty na dwóch głównych mechanizmach, tzw. ESCRT-zależnym i ESCRT-niezależnym.

EGZOSOMY JAKO JEDEN Z ELEMENTOW MIKROSRODOWISKA

Pośród wielu zmian jakie zachodzą wewnątrz komórek, jak i między komórkami istotną rolę odgrywa mikrośrodowisko. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest jednak proste, gdyż wymaga uwzględnienia wielu procesów i zmian jakie zachodzą zarówno na poziomie fizycznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Mikrośrodowisko tworzone jest przez macierz pozakomórkową oraz komórki, głównie fibroblasty i komórki układu immunologicznego. Niemniej jednak, jego cechy i charakter są zmienne w zależności od miejsca pochodzenia.

PŁYNNA BIOPSJA JAKO NIEINWAZYJNA METODA OCENY WYBRANYCH MUTACJI GENOWYCH W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA

Rak płuca jest wysoce śmiertelnym nowotworem wśród pacjentów obu płci na świecie. Wśród jego licznych typów histologicznych dominuje niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC). Leczeniem, które w porównaniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny zapewnia lepszą jakość życia oraz wydłużenie całkowitego czasu przeżycia jest terapia celowana z zastosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI). Jej stosowanie zasadne jest wyłącznie w przypadku wystąpienia w tkance guza zmian genetycznych w obrębie genów takich jak EGFR czy ALK.

METODY IZOLACJI PĘCHERZYKÓW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH – ZALETY I WADY

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Są nośnikami wielu aktywnych cząsteczek (białek, lipidów, materiału genetycznego w postaci RNA i DNA) i stanowią główny element komunikacji międzykomórkowej. Ze względu na ich potencjał funkcjonalny oraz możliwość praktycznego wykorzystania w diagnostyce wielu chorób, dość szybko stały się inspiracją dla środowiska naukowego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki