ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WIELKOŒŚĆ GENOMÓW JĄDROWYCH I KOMÓREK U ZWIERZĄT: MECHANIZMY RÓŻNICOWANIA ORAZ KONSEKWENCJE FIZJOLOGICZNE I EKOLOGICZNE

Wielkoœść genomów jądrowych zwierząt różni się tysiące razy i zupełnie nie koreluje ze stopniem złożonoœci organizmów. Wynika to stąd, iż większoœść genomu stanowią niekodujące sekwencje powtarzalne. Krótko przypomniano najważniejsze typy i sposoby powstawania tych sekwencji. Przedstawiono hipotezy na temat powstawania tak dużego zróżnicowania ilości niekodującego DNA. Według obecnego stanu wiedzy istnieje łańcuch przyczynowo-skutkowy od ilośœci DNA poprzez wielkoœść jądra do wielkoœści komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki