ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FLOW-MEDIATED SKIN FLUORESCENCE METHOD FOR NON-INVASIVE MEASUREMENT OF THE NADH AT 460 NM – A POSSIBILITY TO ASSESS THE MITOCHONDRIAL FUNCTION

Podczas, gdy dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH) powstaje zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondriach, utlenianie NADH do NAD+ zachodzi tylko w mitochondriach. Po wzbudzeniu światłem ultrafioletowym cząsteczki NADH emitują fluorescencję o długości fali 460 nm. Zjawisko to zostało wykorzystane do nieinwazyjnej oceny czynności mitochondriów w naskórku przedramienia w spoczynku, w czasie niedokrwienia i reperfuzji przez metodę mierzącą fluorescencję skóry zależną od przepływu krwi (ang. Flow Mediated Skin Fluorescence, FMSF).

Zielone białko fluorescencyjne GFP – struktura i właściwości

W ostatnich 10 latach zielone białko fluorescencyjne GFP (Green Fluorescent Protein) ze stułbiopława Aequorea victoria znalazło liczne zastosowania w biologii komórki i biologii molekularnej. Jest szczególne użyteczne ze względu na stabilność struktury trzeciorzędowej i fakt, że jego chromofor powstaje w wyniku autokatalitycznej cyklizacji aminokwasów, do czego nie jest wymagany udział żadnych kofaktorów z wyjątkiem cząsteczek tlenu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki