ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AKWAPORYNY ROŚLINNE – FUNKCJE I CZYNNIKI REGULUJĄCE ICH AKTYWNOŚĆ

Akwaporyny to transbłonowe białka, które tworzą kanały w wewnętrznych i zewnętrznych błonach komórkowych. Ich wysoka różnorodność molekularna u roślin wiąże się nie tylko z symplastycznym transportem wody ale również niektórych niskocząsteczkowych składników organicznych i mineralnych, włącznie z dostarczaniem CO2 do chloroplastów. W związku z tym białka te mają znaczący wpływ na szereg procesów fizjologicznych roślin takich jak fotosynteza, kiełkowanie i wzrost zalążków, zawiązywanie korzeni bocznych, oraz utrzymanie homeostazy komórek i tkanek w warunkach stresowych.

Fosducyna i jej izoformy – regulatory białek G

Fosducyna i jej izoformy: białka podobne do fosducyny i niedawno odkryte białka sieroce podobne do fosducyny, tworzą odrębną, grupę białek, którym przypisuje się funkcję cytoplazmatycznych regulatorów heterotrimerycznych białek G. Fosducyna ulega silnej ekspresji w komórkach fotoreceptorowych siatkówki, natomiast w znacznie mniejszym stężeniu występuje ona w komórkach wielu innych tkanek oraz u niektórych niższych organizmów eukariotycznych. Białko to może być fosforylowane w ciemności przez kinazę A, kinazę II zależną od wapnia i kalmoduliny oraz kinazy receptorów związanych z białkami G.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki