ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KATELICYDYNA – BUDOWA, FUNKCJA I ROLA W CHOROBACH AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

Peptydy antydrobnoustrojowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i występują zarówno u Procariota, jak i Eucariota. Ze względu na właściwości, budowę, funkcje oraz mechanizm działania zostały podzielone na kilka grup. Jedynym peptydem występującym u człowieka jest katelicydyna – LL-37, produkowana w postaci nieczynnego propeptydu hCAP18, którego C-końcowy fragment po enzymatycznym odczepieniu staje się dojrzałym peptydem. LL-37 zawiera 37-reszt aminokwasowych, ma strukturę α-helisy i właściwości amfipatyczne.

Izoformy i izotypy białek Rab w komórkach roślinnych i zwierzęcych

W tym artykule opisano wybrane białka Rab z ośmiu ich podrodzin (Rab1, Rab3, Rab4, Rab5, Rab6, Rab7, Rab9 and Rab11) z różnych typów komórek. Szeroki przegląd literatury pozwolił zebrać informacje dotyczące ekspresji i lokalizacji kilkudziesięciu izoform i izotypów Rab – produktów paralogicznych genów bedących wynikiem duplikacji genomów. Są one zaangażowane w endo- i egzocytozie, transporcie między poszczególnymi kompartmentami, przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych, proliferacji i różnicowaniu dzięki odziaływaniu z różnymi efektorami i białkami motorycznymi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki