ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZMIANY PROFILU SEKRECYJNEGO KOMÓREK MIOGENNYCH W CZASIE RÓŻNICOWANIA

Mięśnie szkieletowe są źródłem białek sekrecyjnych, miokin, regulujących procesy biologiczne na drodze auto-, para- i endokrynnej. Różnicowaniu się komórek miogennych towarzyszy ogólna zwiększona aktywność wydzielnicza. Niektóre czynniki np. folistatyno-podobne białko-1, osteoglicyna, peroksyredoksyna-1, są istotne w zatrzymaniu cyklu komórkowego mioblastów. Ekspresja chemokin z podrodzin CC i CXC, czynników TGFβ, IGF-1 i -2, semaforyn, angiopoetyny-1 i -2, G-CSF, IL-4 i IL-7 jest zbieżna z etapem fuzji różnicujących się mioblastów.

Metaloproteinazy ADAM – rola w fuzji komórek i proteolizie

Proteoliza białek na powierzchni błony komórkowej i proteoliza białek macierzy zewnątrzkomórkowej jest niezwykle ważnym procesem zachodzącym w prawidłowo funkcjonujących komórkach. Metaloproteinazy ADAM to białka transbłonowe, które łączą cechy białek adhezyjnych i proteinaz. Białka te uczestniczą w: adhezji, fuzji, uwalnianiu domen zewnątrzkomórkowych białek transbłonowych, przekazywaniu sygnału. Białka ADAM odgrywają istotną rolę w procesach związanych z: zapłodnieniem, fuzją mioblastów, neurogenezą oraz w wielu innych procesach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki