ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZABURZENIA EKSPRESJI WYBRANYCH GALEKTYN I ICH ROLA W KANCEROGENEZIE RAKA JAJNIKA, SUTKA ORAZ MACICY

Galektyny są grupą białek z rodziny lektyn, charakteryzującą się zdolnością wiązania β-galaktozydów dzięki obecności w swojej strukturze domeny rozpoznającej cukry – CRD (ang. Carbohydrate Recognition Domain). Do dnia dzisiejszego zidentyfikowano 15 białek należących do galektyn, które zaangażowane są zarówno w procesy fizjologiczne (m.in. proliferacja i apoptoza komórek, odpowiedź immunologiczna), jak i patologiczne (m.in. progresja i metastaza nowotworów). Na świecie odnotowuje się bardzo wysoki współczynnik zachorowalności na nowotwory sutka, szyjki macicy, trzonu macicy oraz jajnika.

UDZIAŁ GLIKOPROTEIN W ODPORNOŚCI

Przedstawione w pracy glikany to struktury biorące udział w wielu procesach immunologicznych, które pokrywają powierzchnię wszystkich komórek, do których przyłączane są w procesie zwanym glikozylacją. Są rozpoznawane przez różnego rodzaju receptory obecne lub wydzielane przez komórki układu odpornościowego, wśród których najbardziej istotnymi są galektyny, lektyny typu C oraz receptory Siglec. W pracy scharakteryzowano te grupy receptorów oraz przedstawiono rolę tych receptorów w procesach odporności wrodzonej i nabytej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki