ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Cytochemia w biotechnologii roślin – systemy reporterowe z wykorzystaniem genów kodujących ?-glukuronidazę (GUS) i zielono fluoryzujące białko (GFP)

Transformacja genetyczna roślin odgrywa istotną rolę we współczesnej biotechnologii. Genetycznie modyfikowane rośliny budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko jako rośliny uprawne, ale także jako potencjalne bioreaktory do produkcji naturalnych biofarmaceutyków i innych wartościowych metabolitów wtórnych oraz rekombinowanych białek znajdujących zastosowanie w terapii licznych chorób, jako szczepionki, enzymy diagnostyczne i przemysłowe. Trwają intensywne prace nad wykorzystaniem transgenicznych roślin w procesie fitoremediacji.

Wykorzystanie zielonego białka fluorescencyjnego GFP w badaniach biologicznych

Unikatowe właściwości zielonego białka fluorescencyjnego GFP (Green Fluorescent Protein) są głównym powodem powszechnego wykorzystania tego białka w biologii komórki i biologii molekularnej. W pracy tej zostaną zaprezentowane najważniejsze sposoby wykorzystania GFP, takie jak monitorowanie ekspresji genów, badanie dynamiki wewnątrzkomórkowej i oddziaływań międzycząsteczkowych białek oraz tzw. monitorowanie biologiczne.

Zielone białko fluorescencyjne GFP – struktura i właściwości

W ostatnich 10 latach zielone białko fluorescencyjne GFP (Green Fluorescent Protein) ze stułbiopława Aequorea victoria znalazło liczne zastosowania w biologii komórki i biologii molekularnej. Jest szczególne użyteczne ze względu na stabilność struktury trzeciorzędowej i fakt, że jego chromofor powstaje w wyniku autokatalitycznej cyklizacji aminokwasów, do czego nie jest wymagany udział żadnych kofaktorów z wyjątkiem cząsteczek tlenu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki