ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FIZIOLOGICZNE FUNKCJE GHRELINY − AKTUALNY STAN WIEDZY

Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwotnie opisana jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, gdzie mechanizm jej działania został dość dobrze poznany. Drugą klasyczną już funkcją ghreliny jest stymulacja pobierania pokarmu.

STRUKTURA I BIOSYNTEZA GHRELINY ORAZ JEJ RECEPTORA

Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy naturalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu W procesie biosyntezy powstaje poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego zwanego preproghreliną, kodowaną na genie GHRL. Sekwencja białkowa zarówno ghreliny jak i jej prekursora cechuje się wysokim stopniem homologii międzygatunkowej.

Ghrelina – nowy hormon regulujący nie tylko pobieranie pokarmu i wydzielanie hormonu wzrostu

Ghrelina to peptyd stanowiący endogenny ligand receptora syntetycznych stymulatorów wydzielania hormonu wzrostu, GHS-R. Ghrelina syntetyzowana jest głównie w komórkach X/A żołądka, a w mniejszych ilościach także w podwzgórzu, przysadce mózgowej, jelitach, korze nadnerczy, gonadach, łożysku, kardiomiocytach, limfocytach T i monocytach. Peptyd ten zwiększa uwalnianie hormonu wzrostu działając na przysadkę mózgową bezpośrednio i pośrednio, synergistycznie z somatoliberyną.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki