ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Synteza i hydroliza koniugatów hormonów roślinnych w regulacji poziomu aktywnych hormonów

Hormony roślinne pełnią funkcje regulatorowe w procesach wzrostu i rozwoju roślin, ale zjawisko homeostazy hormonalnej nie jest całkowicie poznane. Koniugacja fitohormonów jest uważana za istotny element mechanizmu odpowiedzialnego za poziom tych związków w komórce. Jest to proces zachodzący u wszystkich przebadanych roślin w odpowiedzi na czynniki fizjologiczne i środowiskowe.

Zmiany ultrastruktury i rozmieszczenia plazmodesm a proces dyferencjacji na przykładzie anterydiostanów glonów z rodzaju Chara

Opisano zmiany struktury i rozmieszczenia plazmodesm podczas rozwoju anterydiostanów C. vulgaris i C. tomentosa od momentu utworzenia 24-komórkowego ich zawiązka do powstania dojrzałych spermatozoidów. Zmiany te związane są ze ściśle określonymi etapami dyferencjacji i mogą świadczyć o dostosowaniu struktury i funkcji plazmodesm w komunikacji międzykomórkowej do zmieniającej się sytuacji morfogenetycznej. Wysunięto przypuszczenie, że mechanizmy regulacji symplastycznej podczas rozwoju i funkcjonowania roślin mają charakter uniwersalny.

Gibereliny — percepcja i transdukcja sygnału

Komórki aleuronowe izolowane z nasion zbóż oraz uzyskiwane z nich protoplasty są szczególnie użytecznym układem doświadczalnym w badaniach percepcji i transdukcji sygnału giberelinowego. Mimo że dotychczas nie udało się jeszcze zidentyfikować białka receptorowego, to jego lokalizacja na zewnętrznej powierzchni plazmolemy komórek aleuronowych była wielokrotnie potwierdzana.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki