ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INDUKCJA ROZWOJU HAPLOIDALNYCH ZARODKÓW KRĘGOWCÓW ORAZ WYKORZYSTANIE HAPLOIDALNYCH KOMÓREK W BADANIACH NAUKOWYCH

<p>Obserwowany w ostatnim czasie postęp jaki dokonuje się w nauce z zakresu biologii komórki i embriologii przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju badań nad organizmami haploidalnymi. W środowisku naturalnym haploidalny zestaw chromosomów można zaobserwować w gametach, niektórych komórkach nowotworowych oraz w przypadku komórek somatycznych nielicznych owadów i grzybów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynierii genomowej, możliwa jest sztuczna produkcja zarodków haploidalnych, z których następnie pozyskiwane są komórki macierzyste.

ZNACZENIE POLIAMIN W PRODUKCJI ZARODKÓW SOMATYCZNYCH

Podczas somatycznej embriogenezy (SE) w warunkach in vitro, w wyniku wyzwolenia potencjału embriogenicznego komórek eksplantatu, następuje rozwój somatycznych zarodków. Liczne dane wskazują, że wielokationowe aminy biogenne – poliaminy (PA) można zaliczyć do grupy endogennych czynników warunkujących embriogeniczność tkanek roślinnych. Chociaż mechanizm działania poliamin nie jest w pełni poznany, niejednokrotnie wykazano ich udział w regulacji poszczególnych etapów SE prowadzących do uformowania struktur zarodkowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki