ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MOLEKULARNE MECHANIZMY AKTYWACJI WRODZONEJ ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ PRZEZ HELICOBACTER PYLORI

Rozpoznanie pałeczek Helicobacter pylori (H. pylori) w przewodzie pokarmowym zachodzi poprzez złożony system receptorowy naturalnego układu odporności (ang. pattern recognition receptors, PRRs). Jego ekspresję wykazują zarówno komórki nacieku zapalnego śluzówki żołądka i dwunastnicy (limfocyty, makrofagi, granulocyty, komórki tuczne, etc) jak i komórki nabłonka. System ten jest ewolucyjnie bardzo konserwatywny. Ma decydujące znaczenie w uruchamianiu określonych mechanizmów odpornościowych w odpowiedzi na czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne.

Oddziaływania molekularne wybranych czynników wirulencji Helicobacter pylori

Helicobacter pylori jest jednym z najczęściej występujących u ludzi patogenów bakteryjnych. Zasiedlenie śluzówki żołądka przez H. pylori jest podstawowym czynnikiem etiologicznym rozwoju choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka oraz raka żołądka. Szereg białek bakteryjnych, w tym szczególnie antygen CagA, cytotoksynę VacA i adhezynę BabA, wiąże się ze zwiększoną wirulencją szczepów H. pylori. Różnice w aktywności cytotoksyny VacA i antygenu CagA wynikają z polimorfizmów kodujących je genów. W patogenezie zakażenia kluczową rolę mogą jednak odgrywać specyficzne oddziaływania H.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki