ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Imprinting genomowy u ssaków: najnowsze doniesienia

Imprinting genomowy (rodzicielskie piętno genomowe) polega na epigenetycznej modyfikacji allelu danego genu w zależności od jego pochodzenia (od ojca lub od matki), a tym samym wyciszeniu jednego allelu. Różnice w genomach rodzicielskich powstają w trakcie gametogenezy jako specyficzne dla linii płciowej wzory metylacji DNA w określonych odcinkach chromosomów. Większość imprintowanych genów występuje w wyraźnych klastrach. W każdym z nich kodowana jest przynajmniej jedna cząsteczka RNA, która nie ulega translacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki