ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola komunikacji/izolacji symplastowej w różnicowaniu komórek na wybranych przykładach

Organizm roślinny charakteryzuje się szczególną cechą, jaką jest występowanie plazmodesm (PD) między sąsiadującymi ze sobą komórkami. Badania ostatnich lat pokazały, że komunikacja za pośrednictwem plazmodesm lub jej brak odgrywa istotną rolę w regulacji różnicowania komórek roślinnych. Okazało się bowiem, że przez PD przemieszczają się białka oraz RNA (w tym mRNA), a więc cząsteczki mogące wpływać na różnicowanie komórek.

Regulacja łączności symplastowej w procesach wzrostu i rozwoju roślin

Zjawiska łączności i izolacji symplastowej są związane z procesem komunikacji międzykomórkowej, w którym istotną rolę pełnią plazmodesmy. Poprzez zmianę stanów konformacyjnych tych struktur możliwa jest albo swobodna wymiana związków niskocząsteczkowych w przypadku otwartych plazmodesm, albo jej całkowite zahamowanie przy ich zamknięciu. Stopień komunikacji międzykomórkowej może być także regulowany poprzez tworzenie nowych plazmodesm oraz likwidację już istniejących. W stanie łączności symplastowej znajdują się komórki pełniące podobne funkcje lub niezróżnicowane.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki