ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA TENASCYNY C W PROCESIE KARCYNOGENEZY

Tenascyna C należy do rodziny glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej. Gen tenascyny C ulega ekspresji podczas życia embrionalnego, a jego produkt odgrywa istotną rolę podczas morfogenezy: kończyn, nerek, płuc, gruczołów sutkowych, zębów, neuronów, komórek glejowych i rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego. Po narodzinach stężenie białka jest praktycznie niewykrywalne. Do gwałtownego wzrostu ilości tenascyny C dochodzi podczas toczących się procesów patofizjologicznych, pod wpływem: cytokin prozapalnych, czynników wzrostu, hipoksji, reaktywnych form tlenu oraz stresu mechanicznego.

PEROKSYREDOKSYNY I ICH ZŁOŻONA ROLA W PROCESIE NOWOTWORZENIA

Wiele procesów wewnątrzkomórkowych takich jak ochrona przed stresem oksydacyjnym, regulacja szlaków wewnątrzkomórkowych, czy prawidłowe fałdowanie białek zachodzi z udziałem peroksyredoksyn. W rodzinie peroksyredoksyn wyróżnia się 6 białek, które w swym miejscu aktywnym mają resztę cysteinową. Ze względu na istotne znaczenie kontrolowanych przez peroksyredoksyny procesów, białka te występują w znacznej ilości w komórkach niemal wszystkich organizmów. Rola peroksyredoksyn jest złożona i stale poznawana.

Rola białek STAT w chorobach zapalnych i karcynogenezie jelita grubego

Mediatory STAT stanowią rodzinę siedmiu białek, które odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów wewnątrz komórek. Kontrolują one główne procesy zachodzące w komórkach, związane z ich różnicowaniem się, proliferacją i śmiercią. W artykule opisano budowę i funkcję białek STAT oraz ich udział w patologii układu pokarmowego, a w szczególności w procesach zapalnych i karcynogenezie w obrębie jelita grubego. W stanach zapalnych jelit dominującą rolę wydają się odgrywać białka STAT1, STAT3 i STAT4. W przebiegu raka jelita grubego szczególną rolę odgrywają białka STAT1 i STAT3.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki