ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KAWEOLINA 2 – OD BIOLOGII KOMÓRKI DO ZNACZENIA PROGNOSTYCZNEGO W MEDYCYNIE

<p>Kaweole są podstawowymi strukturami błon komórkowych uczestniczącymi w transporcie wewnątrzkomórkowym, przekazywaniu sygnałów oraz utrzymaniu równowagi cholesterolu. Kaweolina 2 jest jednym z głównych białek uczestniczących w formowaniu kaweoli, jednak jej rola nie została jeszcze dobrze poznana. Praca stanowi przegląd aktualnej wiedzy na temat kaweoliny 2 oraz szeregu procesów w których odgrywa rolę &ndash; począwszy od regulowania aktywności proliferacyjnej komórek aż po przypuszczalny udział w procesie nowotworzenia.

ROLA KAWEOLI W PATOMECHANIZMIE MIAŻDŻYCY

Kaweole to wpuklenia błony komórkowej, których kształt opisywany jest jako butelkowaty. Występują w większości zróżnicowanych komórek (adipocytach, komórkach śródbłonka, podocytach, pneumocytach typu I, fibroblastach, komórkach mięśni gładkich, szkieletowych i sercowych). Uczestniczą w transporcie tranzytowym, w utrzymaniu równowagi cholesterolu oraz w transdukcji sygnałów komórkowych. Za organizację i funkcję kaweoli odpowiadają charakterystyczne białka kaweoliny (Cav) oraz kawiny.

ENDOCYTOZA NIEZALEŻNA OD KLATRYNY – CO WIEMY, CO PRZYPUSZCZAMY, CO POZOSTAJE ZAGADKĄ

Historia badań endocytozy niezależnej od klatryny sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Mimo pierwotnych wątpliwości, czy ten rodzaj dokomórkowego transportu w ogóle istnieje, nowe techniki badawcze powstałe w latach 90. XX w. potwierdziły występowanie takich szlaków, jak: endocytoza kaweolarna, endocytoza typu CLIC/GEEC, makropinocytoza i endocytoza zależna od białka Arf6. Proces internalizacji cząsteczek tymi drogami zależy od obecności specyficznych składników błony komórkowej, zlokalizowanych w obrębie tzw. tratw lipidowych.

Kaweolina, kaweole i transformacja nowotworowa

Białka należące do rodziny kaweolin są głównymi składnikami mikrodomen błon komórkowych zwanych kaweolami. Wyniki szeregu badań sugerują, że kaweolina-1 hamuje transformację nowotworową. Obniżenie lub brak ekspresji kaweoliny-1 wydaje się odgrywać istotną rolę w przekształceniu komórki prawidłowej w nowotworową. Niemniej jednak nabywaniu przez komórki nowotworowe fenotypu złośliwego wydaje się towarzyszyć wzrost poziomu kaweoliny-1. Pozwala to przypuszczać, że zaburzenia ekspresji kaweoliny-1 zaangażowane są zarówno w tworzenie guza, jak i progresję nowotworu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki