ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA BIAŁEK MODYFIKUJĄCYCH STRUKTURĘ ŚCIANY KOMÓRKOWEJ W REGULACJI KIEŁKOWANIA NASION

<p>Ściana komórkowa jest bardzo dynamiczną strukturą, nieustannie modyfikowaną w trakcie całego cyklu życiowego roślin. Zmiany przebiegające w ścianie komórkowej odgrywają istotne znaczenie również w procesach zachodzących w kiełkujących nasionach. Modulowanie struktury ściany komórek bielma okrywającego zarodek jak i wydłużającego się elongacyjnie korzenia zarodkowego ma decydujący wpływ na to czy proces kiełkowania zostanie pomyślnie zakończony. W przebudowie roślinnej ściany komórkowej biorą udział między innymi specyficzne białka modyfikujące polisacharydy (ang.

WSPÓŁDZIAŁANIE FITOHORMONÓW W REGULACJI POCZĄTKOWYCH FAZ WZROSTU I ROZWOJU WEGETATYWNEGO ROŚLIN (EMBRIOGENEZA, KIEŁKOWANIE NASION, MERYSTEM WIERZCHOŁKOWY PĘDU I KORZENIA)

Wzrost i rozwój organizmów przebiegający według schematu zapisanego w genach podlega również znacznym modyfikacjom pod wpływem czynników środowiskowych i hormonalnych. Dotychczas poznano siedem klasycznych grup hormonów roślinnych. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę tych związków nasuwa się pytanie o sposób ich kontroli nad wysoce złożonymi i różnorodnymi procesami morfogenetycznymi. Należy przyjąć, że fitohormony w większym stopniu wywołują określoną odpowiedź fizjologiczną poprzez sieć wzajemnych oddziaływań (ang. cross-talk, cross-regulation), niż indywidualne szlaki przekazywania sygnału.

Regulacyjna rola tlenku azotu w kiełkowaniu nasion

Tlenek azotu (NO) jest wolnym rodnikiem, co warunkuje jego wysoką reaktywność w układach biologicznych. Jest obecny w środowisku glebowym jako produkt reakcji nitryfikacji i denitryfikacji, w komórkach roślinnych może być syntetyzowany w wyniku reakcji enzymatycznych (katalizowanych przez roślinną syntazę tlenku azotu i/lub reduktazę azotanową) lub powstawać spontanicznie w wyniku reakcji nieenzymatycznych. Podobnie jak w organizmach zwierzęcych pełni rolę cząsteczki sygnałowej.

Asmonidy w ustępowaniu spoczynku i kiełkowaniu nasion

Kwas jasmonowy (JA) i jego ester metylowy (JA-Me) są najbardziej znanymi przedstawicielami nowej grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin określanej jako jasmonidy. Występowanie tych związków stwierdzono w nasionach wielu gatunków roślin, najwięcej identyfikacji jasmonidów przeprowadzono w nasionach roślin należących do rodziny Leguminosae. Zawartość tych związków w nasionach wynosi 10–100 ng ˇ g–1 świeżej masy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki