ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badanie potencjalnej przydatności klinicznej komórek macierzystych uzyskiwanych z krwi pępowinowej

Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste zdolne do repopulacji układu krwiotwórczego i wytwarzania dojrzałych komórek należących do innych tkanek. Podczas gdy krwiotwórcze komórki macierzyste są stosunkowo dobrze scharakteryzowane, to obecność innych (niekrwiotwórczych) budzi wciąż wiele kontrowersji. Jakkolwiek istnieją doniesienia o obecności w krwi pępowinowej odpowiedników mezenchymalnych komórek macierzystych dorosłych, to niektórzy autorzy negują ich istnienie, a inna hipoteza zakłada, że wytwarzane tkanki (nerwowa, kostna, mięśniowa itp.) mogą powstawać jako efekt tzw.

Postępy w metodach izolacji i namnażania komórek macierzystych naskórka ludzkiego

Skóra ludzka jest organem bogatym w komórki macierzyste, które w hodowli in vitro tworzą tzw. holoklony. Komórki te wykazują wysoki poziom ekspresji ??1- i ?6- integryny, białka p63, Delta1, a także ?-kateniny. Wczesne keratynocyty budzą wiele zainteresowania w sferze badań zarówno podstawowych, jak i klinicznych, z uwagi na ich potencjalną możliwość wykorzystania w leczeniu oparzeń i troficznych owrzodzeń.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki