ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki graniczne – strukturalny i funkcjonalny składnik systemu korzeniowego

Komórki graniczne – RBC (ang. root border cells) to żywe komórki uwalniane podczas wzrostu korzenia z najbardziej zewnętrznej warstwy czapeczki do gleby, znane wcześniej jako martwe, złuszczone komórki czapeczki. Od komórek pozostających na powierzchni wierzchołka korzenia RBC różnią się morfologicznie, jakością syntetyzowanych białek i funkcją. Liczba RBC, tworzona i uwalniana przez pojedynczy korzeń w okresie 24 godz., jest stała dla roślin należących do tej samej rodziny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki