ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki macierzyste organizmu dorosłego w biologii i medycynie

Okres życia komórek jest ograniczony, a komórki obumierające są zastępowane nowymi, zróżnicowanymi, pochodzącymi od komórek macierzystych. Komórki macierzyste w organizmie dorosłym można wykryć markerami obecnymi zarówno w komórkach macierzystych embrionalnych, jak i komórkach macierzystych w tkankach. Przykładem tych markerów są białka: Oct3/4, CXCR4, Nanos, CD133, CD34.

Udział śródbłonka w formowaniu się naczyń

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce stan wiedzy na temat funkcji śródbłonka oraz jego roli w formowaniu się naczyń zarówno w rozwoju zarodkowym, jak i w procesach regeneracyjnych i chorobowych późniejszego życia osobniczego.

Zarodkowe versus somatyczne komórki macierzyste w terapii regeneracyjnej mózgu

Spełnienie wizji terapii wielu nieuleczalnych chorób przez wykorzystanie stale proliferujących i różnicujących się do wszystkich tkanek organizmu ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (KM) do tej pory nie wyszło poza fazę eksperymentalnych badań przedklinicznych. Również liczne próby zastosowania do tych samych celów somatycznych KM pozyskiwanych z tkanek dojrzałych przyniosły jedynie umiarkowane skutki kliniczne. W artykule przedstawiono podstawowe trudności spowalniające rozwój terapii komórkowej.

Augmentacja tkanki kostnej szczęk przy wykorzystaniu autologicznego szpiku, krwiotwórczych komórek macierzystych oraz koncentratu krwinek płytkowych: analiza fraktalna obrazów RTG

Problem augmentacji tkanki kostnej w obrębie szczęk jest szczególnie istotny w aspekcie rehabilitacji implantologiczno-protetycznej, przy braku wystarczającej ilości tkanki kostnej niezbędnej do umocowania implantów stomatologicznych. W ostatnich latach zaproponowano metodologię inżynierii tkankowej pozwalającą na odbudowę pionową i poziomą wyrostka zębodołowego i części zębodołowej szczęk.

Badania nad pochodzeniem miocytów błony wewnętrznej w przeszczepie aorty allogenicznej u szczura

Rozplem błony wewnętrznej stanowi podstawową zmianę w patologicznej przebudowie ściany naczynia. Badania z zastosowaniem modelu przeszczepienia aorty allogenicznej wskazują, że znaczna część miocytów powstałej błony wewnętrznej wywodzi się z komórek macierzystych pochodzących od biorcy. Prowadzone doświadczenia mają na celu określenie mechanizmów kontrolujących migrację prekursorów komórek mięśni gładkich do ściany naczynia.

Komórki macierzyste jako narzędzie terapeutyczne w schorzeniach neurologicznych

Choroby neurodegeneracyjne są heterogenną grupą schorzeń o zróżnicowanym obrazie klinicznym i odmiennym podłożu, których cechą wspólną jest dysfunkcja lub zanik szczególnie wrażliwych populacji komórek nerwowych. Występowanie selektywnego zaniku komórek nerwowych pozwala na zastosowanie jednolitej strategii terapeutycznej polegającej na zastępowaniu ubytków nowymi komórkami, zdolnymi podjąć funkcje utraconych komórek.

Ocena udziału komórek macierzystych człowieka w regeneracji mięśnia szkieletowego – badania na modelu mysim

Zdolność myszy SCID do przyjmowania przeszczepów ksengenicznch, pozwala na badanie udziału ludzkich komórek macierzystych regeneracji tkanek. Regeneracja mięśni szkieletowych jest dobrym modelem do badań nad zaangażowaniem komórek macierzystych w ten proces. Regeneracja mięśni szkieletowych zależy od obecności komórek satelitowych (komórek prekursorowych mięśni). Oprócz nich w regeneracji mogą uczestniczyć komórki macierzyste pochodzące z innych tkanek. Celem projektu jest zbadanie, jaki może być udział komórek macierzystych w regeneracji w układzie ksenogenicznym.

Antygen CD34 i komórki CD34 pozytywne

KHematopoetyczna komórka macierzysta daje początek wielu typom komórek krwi i jest jedną z lepiej scharakteryzowanych komórek macierzystych w organizmie człowieka. Sugeruje się, że komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego są zdolne do zapoczątkowania rozwoju wielu typów komórek, włącznie z komórkami nerwowymi, mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego, komórek wątrobowych, nabłonka jelit, skóry, płuc i nerek. Najważniejszym pozytywnym markerem dla ludzkich hematopoetycznych i progenitorowych komórek macierzystych jest antygen CD34.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki