ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FUNKCJE γH2A.X W KOMÓRKACH ROZRODCZYCH

Podwójne pęknięcia DNA (ang. Double Strand Break, DSB) stanowią niebezpieczną grupę uszkodzeń zagrażających integralności genomu, nienaprawione mogą prowadzić do aberracji chromosomowych lub śmierci komórki. Jednym z pierwszych sygnałów powstania DSB w komórce jest fosforylacja histonu H2A.X w pozycji seryny 139. Fosforylacja H2A.X kontrolowana jest przez szereg enzymów będących kinazami białkowymi, takich jak kinaza ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) i ATM-Rad3-zależna (ATR).

PRZYDATNOŚĆ OCENY KONFIGURACJI CHROMATYNY OOCYTÓW SSACZYCH, JAKO MARKERA KOMPETENCJI MEJOTYCZNYCH I ROZWOJOWYCH

Izolowane z jajnika profazowe oocyty charakteryzują się u większości ssaków występowaniem dwóch różnych typów konfiguracji chromatyny. Konfiguracja typu SN cechuje oocyty o wyższych kompetencjach rozwojowych i mejotycznych w przeciwieństwie do konfiguracji typu NSN, która charakteryzuje oocyty niezdolne po zapłodnieniu do pełnego rozwoju. Różnice między oocytami obydwu typów przejawiają się zarówno w globalnym poziomie transkrypcji i statusie epigenetycznym chromatyny, jak i w zmianach w ekspresji genów niezbędnych w rozwoju zarodkowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki