ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki macierzyste krwi pępowinowej

Krew pępowinowa jest alternatywnym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM), w stosunku do szpiku kostnego i krwi obwodowej. Zaletą krwi pępowinowej (KP) jako źródła KKM jest to, że jest ona względnie łatwo dostępna, a ponadto jej KKM mają większy potencjał proliferacyjny i po przeszczepieniu wywołują reakcję GvH mniej nasiloną niż KKM ze szpiku kostnego i krwi obwodowej. Natomiast wadą jest niewielka ilość KP uzyskiwana jednorazowo, a więc i liczba KKM.

Badanie potencjalnej przydatności klinicznej komórek macierzystych uzyskiwanych z krwi pępowinowej

Krew pępowinowa zawiera komórki macierzyste zdolne do repopulacji układu krwiotwórczego i wytwarzania dojrzałych komórek należących do innych tkanek. Podczas gdy krwiotwórcze komórki macierzyste są stosunkowo dobrze scharakteryzowane, to obecność innych (niekrwiotwórczych) budzi wciąż wiele kontrowersji. Jakkolwiek istnieją doniesienia o obecności w krwi pępowinowej odpowiedników mezenchymalnych komórek macierzystych dorosłych, to niektórzy autorzy negują ich istnienie, a inna hipoteza zakłada, że wytwarzane tkanki (nerwowa, kostna, mięśniowa itp.) mogą powstawać jako efekt tzw.

Optymalizacja metod izolacji i ekspansji komórek CD 34+ krwi pępowinowej

Celem pracy była optymalizacja ekspansji komórek linii monocytowo-makrofagowej na potencjalne potrzeby eksperymentalne i terapeutyczne. Porównano różne frakcje komórek poddawanych ekspansji (mniej lub bardziej wzbogacone w komórki CD34+), optymalny skład czynników wzrostowych i cytokin oraz surowicę wchodzącą w skład medium hodowlanego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki