ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KSZTAŁT JĄDRA W KOMÓRKACH ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH I JEGO POTENCJALNE ZNACZENIE BIOLOGICZNE

Morfologia jądra ma kluczowe znaczenie w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania komórki eukariotycznej, jednak mechanizmy kontrolujące kształt jądra komórkowego a także funkcje kształtu jądra są mało poznane. Z kolei nietypowa dla danej komórki morfologia jądra jest powiązana ze stanami chorobowymi. Najlepiej pod tym względem poznane są komórki nowotworowe, u których nietypowy kształt jądra jest jednym z elementów wykorzystywanych w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu choroby.

NOWE FUNKCJE LAMIN - STARZY ZNAJOMI W NOWYM ŚWIETLE

Jądro komórkowe jest wydzielone z cytoplazmy otoczką jądrową. Struktura ta zbudowana jest z podwójnej błony lipidowo-białkowej, kompleksów porowych oraz blaszki jądrowej. Głównym składnikiem ostatniej z wymienionych są laminy, białka należące do filamentów porednich typu V. Intensywne badania dotyczące lamin prowadzono już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Początkowo postrzegano je jedynie jako elementy strukturalne. Wraz z rozwojem nauki odkrywano nowe ich funkcje i zadania. Obecnie wiemy, że laminy pełnią funkcje mechaniczne budując podporę dla otoczki jądrowej.

ZABURZENIA FUNKCJI LAMIN A PATOFIZJOLOGIA LAMINOPATII

Laminy są elementami struktury jądra komórkowego, wpływającymi nie tylko na organizację i integralnoœść otoczki jądrowej, ale tak ze na procesy niezbędne dla zachowania i przetwarzania materiału genetycznego. Stąd, zaburzenia ich funkcji na skutek mutacji skupionych w różnych rejonach cząsteczki białka mogą mieć poważne konsekwencje dla utrzymania właśœciwej liczby oraz aktywnośœci komórek w okreśœlonych tkankach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki