ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Układ opioidowy a odporność wrodzona – badania porównawcze II. Opioidy a odczyn zapalny

Utrzymanie homeostazy organizmu wymaga sprawnego współdziałania układów odpornościowego, hormonalnego i nerwowego, w tym także układu opioidowego. Opioidy mogą wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego zarówno bezpośrednio poprzez receptory opioidowe zlokalizowane na leukocytach, albo pośrednio poprzez pobudzenie wydzielania kortykosterydów i katecholamin. Leukocyty są również zdolne do syntezy i wydzielania peptydów opioidowych, które działają przeciwbólowo podczas toczącego się odczynu zapalnego.

Ilościowa i jakościowa analiza leukocytów krwi obwodowej u osób stuletnich w porównaniu z młodymi osobami zdrowymi

W niniejszej pracy podjęto próbę scharakteryzowania leukocytów krwi obwodowej (LKO) osób stuletnich. Badaniami objęto 39 stulatków (33 kobiety i 6 mężczyzn) zamieszkujących różne regiony Polski (grupa S) oraz 40 zdrowych osób w wieku 20–30 lat (35 kobiet i 5 mężczyzn)(grupa K), u których przeprowadzono ilościową i jakościową analizę LKO w rozmazach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki