ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola receptorów Toll-podobnych (TRL) w indukcji i regulacji

Receptory Toll-podobne (TLR) odgrywają podstawową rolę w indukcji odpowiedzi immunologicznej. Są one bogato reprezentowane w tych miejscach ustroju, które stanowią potencjalne wrota infekcji. W lokalizacjach tych receptory TLR, obecne głównie na komórkach prezentujących antygen (APC) oraz niektórych komórkach nieimmunologicznych, głównie nabłonkowych, są w stanie rozpoznać wzorce molekularne (PAMP) wnikających patogenów i zainicjować lokalną odpowiedź obronną. TLR stanowią więc ważny składnik odpowiedzi nieswoistej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki