ZNAJDŹ ARTYKUŁ

RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATA TRANSPORTERÓW GLUKOZY

Glukoza jest głównym źródłem energii dla większości komórek. Zwykle wchodzi w skład spożywanego pokarmu i po wchłonięciu w przewodzie pokarmowym razem z krwią jest rozprowadzana po całym organizmie. Do komórek glukoza dostaje się na zasadzie ułatwionego transportu biernego, w którym bierze udział szereg transporterów należących do rodziny białek GLUT (ang. glucose transporters) lub za pomocą transportu aktywnego zależnego od funkcji białek SGLT (ang. sodium-glucose transport proteins). Występowanie białek transportujących glukozę jest zależne od tkanki i jej roli w metabolizmie węglowodanów.

BRASINOSTEROIDY STRUKTURA CHEMICZNA, GENETYCZNE PODSTAWY BIOSYNTEZY I TRANSDUKCJI SYGNAŁU ORAZ FUNKCJE FIZJOLOGICZNE

Brasinosteroidy (BR) są substancjami wykazującymi wysoką aktywność w stymulowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Występują w wyjątkowo niskich koncentracjach w komórkach wszystkich tkanek wielu gatunków roślin, reprezentujących różne grupy ewolucyjne, na każdym etapie rozwoju osobniczego. Najbogatszym źródłem brasinosteroidów są ziarna pyłku i niedojrzałe nasiona, podczas gdy w pędach i liściach notuje się niższe ich koncentracje.

Tyreoliberyna (TRH) – neuropeptyd regulujący homeostazę w ośrodkowym układzie nerwowym

Fizjologiczna rola tyreoliberyny (TRH) polega na utrzymywaniu homeostazy w obrębie czterech systemów: (i) układu neuroendokrynnego podwzgórze-przysadka mózgowa, (ii) szlaku neuronalnego pień mózgu-śródmózgowie-rdzeń kręgowy, (iii) układu limbiczno-korowego i (iv) układu chronobiologicznego. W ten sposób TRH poprzez różne mechanizmy komórkowe reguluje wiele procesów biologicznych (ogólne pobudzenie organizmu, sen, uczenie się, lokomotorykę, nastrój) i może być rozważana do interwencji oraz użycia klinicznego w razie wystąpienia zaburzeń w poszczególnych układach.

Fitoestrogeny. I. Występowanie, metabolizm i znaczenie biologiczne u samic

Fitoestrogeny to biologicznie aktywne związki występujące w licznych roślinach. Razem z mykoestrogenami i ksenoestrogenami tworzą grupę tzw. estrogenów środowiskowych, mogących oddziaływać na wiele procesów zachodzących w organizmach zwierzęcych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę uporządkowania współczesnej wiedzy dotyczącej klasyfikacji i występowania fitoestrogenów w przyrodzie oraz ich metabolizmu i działania biologicznego u samic.

Metabolizm nukleotydów u roślin wyższych

Nukleotydy są związkami o ogromnym znaczeniu dla wszystkich żywych organizmów. Biorą one udział w wielu przemianach biochemicznych, są monomerycznymi prekursorami kwasów nukleinowych, źródłem energii, a także prekursorami lub komponentami pierwotnych i wtórnych produktów metabolicznych. Tak więc metabolizm nukleotydów odgrywa niezwykle istotną rolę w procesach wzrostu i rozwoju każdego żywego organizmu. W niniejszej pracy przedstawiono przemiany, jakim podlegają nukleotydy purynowe i pirymidynowe oraz znaczenie tych przemian podczas różnych procesów morfogenetycznych u roślin, tj.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki