ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROŚLINNA PIROFOSFORYLAZA UDP-GLUKOZY - ENZYM NIEDOCENIANY

Pirofosforylaza UDP-glukozy (UGPaza) jest enzymem powszechnie występującym u roślin i odgrywa kluczową rolę w wielu procesach związanych z metabolizmem cukrowców oraz ich pochodnych w komórkach roślinnych. Enzym ten katalizuje odwracalną reakcję syntezy UDP-glukozy i pirofosforanu nieorganicznego (PPi) z glukozo-1-fosforanu i UTP. UDP-glukoza jest prekursorem wielu cukrowców i ich pochodnych, takich jak: sacharoza, skrobia, pektyny, celuloza. Z kolei drugim produktem aktywności UGPazy jest PPi, jako alternatywne do ATP ródło energii dostarczające wolnego Pi.

Metabolizm sacharozy u roślin oraz jego regulacja w warunkach stresów środowiskowych

W artykule omówiono współzależność pomiędzy donorami produktów fotosyntezy i ich akceptorami ze szczególnym uwzględnieniem metabolizmu sacharozy. Scharakteryzowano enzymy degradujące sacharozę (syntazę sacharozy i inwertazy) oraz zawartość regulatora metabolicznego – fruktozo-2,6-bisfosforanu i aktywność fosfofruktokinazy zależnej od PPi. Przedyskutowano również wpływ czynników środowiskowych (temperatury, zasolenia, suszy, zmian zawartości składników mineralnych, anaerobiozy, zanieczyszczeń środowiska) na metabolizm sacharozy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki