ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROŚLINNE GENOMY MITOCHONDRIALNE

Roślinne genomy mitochondrialne, pełniąc analogiczne funkcje we wszystkich organizmach, wykazują w nich wyjątkową różnorodność strukturalną. To cecha wyróżniająca je zarówno na tle genomów mitochondrialnych innych organizmów eukariotycznych jak również wobec struktury plastomów, drugiego z typów genomów organellowych charakterystycznych dla organizmów wyższych. W prezentowanym opracowaniu zebrano i skomentowano dane dotyczące wielkości i organizacji strukturalnej mitDNA, zestawu obecnych w nich genów oraz innych elementów tych genomów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki