ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE KEMFEROLU

Kemferol należy do grupy fitozwiązków występujących obficie w licznych roślinach. Jest flawonoidem o szerokim, korzystnym wpływie na organizm człowieka. Szereg badań wykazało, że kemferol wpływa na komórki nowotworowe poprzez hamowanie ich proliferacji, indukcję apoptozy oraz modyfikacje epigenetyczne zarówno histonów, jak i DNA. Celem niniejszej pracy jest przegląd danych z ostatnich lat wskazujących na potencjalną rolę kemferolu w terapii i profilaktyce chorób nowotworowych.

PRZEJŚCIE EPITELIALNO-MEZENCHYMALNE W PROCESACH NOWOTWORZENIA

Zjawisko przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT) towarzyszy procesom fizjologicznym i patologicznym, zwłaszcza rozwojowi oraz progresji nowotworów. Wynikiem przemian biochemicznych leżących u podstaw tego procesu jest pozbawienie komórki łączności z innymi komórkami, zwiększenie jej mobilności i uzyskanie zdolności do migracji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki