ZNAJDŹ ARTYKUŁ

EPENDYMA I SUBEPENDYMA MÓZGU DOROSŁYCH SSAKÓW ŹRÓDŁEM NEURALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Mózg dorosłych ssaków, w tym człowieka, zachowuje zdolność wytwarzania zarówno komórek glejowych, jak i neuronów w procesie neurogenezy. Jest on możliwy dzięki obecności neuralnych komórek macierzystych w tzw. strefach neurogennych. Intensywność procesu neurogenezy jest zdecydowanie najwyższa w obrębie warstwy subependymalnej, będącej częcią strefy okołokomorowej komór bocznych mózgu. Także komórki ependymalne, tworzące zewnętrzną wyściółkę komór bocznych, mogą różnicować się w komórki układu nerwowego.

NEURALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE Z LUDZKIEJ KRWI PÊPOWINOWEJ – CHARAKTERYSTYKA IMMUNOCYTOCHEMICZNA, FIZJOLOGICZNA I MOLEKULARNA

Populację komórek macierzystych/progenitorów, mających zdolnoœść do różnicowania się w komórki o charakterze neuronów, astrocytów i oligodendrocytów wyizolowano z frakcji mononuklearnej ludzkiej krwi pępowinowej, pozbawionej komórek hematopoetycznych (CD 34-, CD 45-). Ekspansja tej populacji, poprzez wielokrotne pasażowanie komórek nieprzylegających w obecnośœci EGF, umożliwiła otrzymanie stabilnej, klonogennej linii neuralnych komórek macierzystych z ludzkiej krwi pępowinowej (HUCB-NSC), bez uprzedniej immortalizacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki