ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NIEKODUJĄCE RNA JAKO POTENCJALNE CELE I NARZĘDZIA WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE I TERAPII

Spośród cząsteczek kwasów nukleinowych obecnych w komórce szczególną rolę odgrywają niekodujące RNA. W ostatnich latach zidentyfikowano dużą liczbę RNA niekodujących białek, które pełnią różnorodne funkcje m.in. odpowiadają za regulację innych RNA na poziomie transkrypcyjnym, potranskrypcyjnym i translacyjnym, kontrolują ubikwitynację i degradację białek. Wykazano, że zmieniony profil ekspresji tej grupy cząsteczek dotyczy wielu typów schorzeń, w tym nowotworów centralnego układu nerwowego.

MIKRORNA W GUZACH MÓZGU

Glejaki wielopostaciowe (ang. Glioblastoma Multiforme, GBM) należą do najbardziej złośliwych, opornych na leczenie oraz źle rokujących pierwotnych guzów mózgu i charakteryzują się między innymi deregulacją komórkowych microRNA. W komórkach GBM microRNA mogą pełnić funkcje zarówno supresorów nowotorowych, jak i czynników onkogennych. Zaangażowanie miRNA w regulację licznych procesów komórkowych predeterminuje je jako cel terapeutyczny oraz narzędzie w diagnostyce i terapii guzów mózgu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki