ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYBRANE MARKERY NOWOTWOROWYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH (CSCs) W RAKU JAJNIKA

Rak jajnika pozostaje wiodącą przyczyną zgonów wśród pacjentek chorujących na nowotwory ginekologiczne. Zbudowany jest z heterogennej populacji komórek wśród których występuje rzadka subpopulacja – nowotworowe komórki macierzyste (ang. cancer stem cells, CSCs) – która ze względu na swoje charakterystyczne cechy jest odporna na terapie chemioterapeutykami. Identyfikacja i izolacja CSCs opiera się przede wszystkim na określeniu ekspresji specyficznych markerów powierzchniowych, W odniesieniu do raka jajnika najczęściej wymieniane są, w różnych konfiguracjach: CD44, CD133 i ostatnio ALDH1A.

METODY IZOLACJI KOMÓREK MACIERZYSTYCH RAKA NERKI

Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą zdolność klonogenną, wyrażających czynniki transkrypcyjne macierzystości takie jak Nanog, Nestin, Oct4 i Pax2. Nowotworowe komórki macierzyste, po raz pierwszy zidentyfikowane w białaczce, opisano w ostatnich latach także w raku nerki (RCC). Komórki te potrafią formować sfery, in vitro różnicować się w komórki endotelialne i epitelialne, a co najważniejsze indukują guzy w myszach SCID.

ROLA SZLAKU SYGNAŁOWEGO SONIC HEDGEHOG W NOWOTWORZENIU: MACIERZYSTE KOMÓRKI NOWOTWOROWE, OPORNOŚĆ WIELOLEKOWA, ANGIOGENEZA

Szlak sygnałowy Sonic Hedgehog (SHH) odgrywa istotną rolę w powstawaniu i rozwoju wielu typów nowotworów. Jego biologiczne znaczenie nie jest do końca poznane. Teoria istnienia nowotworowych komórek macierzystych tłumaczy w jaki sposób morfogen SHH może mieć wpływ na przerzutowanie i samoodnowę komórek nowotworowych. Ponadto, odkryto silny związek między SHH a czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF, który ma zasadnicze znaczenie w waskularyzacji, a tym samym w promowaniu wzrostu guzów nowotworowych i metastazie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki