ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA miRNA W PROCESIE KANCEROGENEZY

Od czasu odkrycia pierwszego miRNA zidentyfikowano tysiące cząsteczek tego typu,również w organizmie człowieka. Odgrywają rolę w kontroli ekspresji genów, w tym tych odpowiedzialnych za kontrolę podziałów komórkowych i cykl komórkowy. Deregulację poziomu różnych miRNA zaobserwowano w komórkach nowotworowych. W tej pracy scharakteryzowano miRNA wpływające na ekspresję elementów komórkowych szlaków sygnałowych MAPK/ERK oraz p53. Wybrane ścieżki przekazywania sygnałów odgrywają dużą rolę w procesie kancerogenezy.

METODY IZOLACJI KOMÓREK MACIERZYSTYCH RAKA NERKI

Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą zdolność klonogenną, wyrażających czynniki transkrypcyjne macierzystości takie jak Nanog, Nestin, Oct4 i Pax2. Nowotworowe komórki macierzyste, po raz pierwszy zidentyfikowane w białaczce, opisano w ostatnich latach także w raku nerki (RCC). Komórki te potrafią formować sfery, in vitro różnicować się w komórki endotelialne i epitelialne, a co najważniejsze indukują guzy w myszach SCID.

REGULACJA EKSPRESJI GALEKTYNY-1 W LISZAJU TWARDZINOWYM I RAKU SROMU

Galektyna-1 uczestniczy w licznych procesach fizjologicznych. Dowody zgromadzone w ostatnich latach wskazują, że regulacja galektyny-1 może znacznie wpłynąć na progresję nowotworu, w tym raka sromu, biorąc pod uwagę jej plejotropowe działanie w transformacji i proliferacji komórek, angiogenezie oraz adhezji komórkowej. Rak sromu jest nowotworem zewnętrznych narządów płciowych kobiety i może rozwijać się u pacjentek przewlekle chorych na liszaja twardzinowego.

ROLA CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO HSF1 W PROCESIE NOWOTWORZENIA

HSF1 (ang. Heat Shock Factor 1) jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym pod wpływem stresu środowiskowego, co prowadzi do wzmożonej ekspresji białek HSP (ang. Heat Shock Proteins). HSP to białka opiekuńcze biorące udział w fałdowaniu innych białek i chroniące komórki przed apopotozą wywołaną działaniem stresu. W wielu typach nowotworów HSF1 i HSP ulegają zwiększonej ekspresji. HSF1 może wspierać transformację nowotworową, a także ułatwiać przetrwanie komórek nowotworowo zmienionych, modulując ścieżki sygnałowe związane ze wzrostem i proliferacją, apoptozą, metabolizmem oraz ruchliwością.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki