ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA RECEPTORÓW NOD-PODOBNYCH W IMMUNOBIOLOGII I MEDYCYNIE

Rodzina receptorów NOD-podobnych (NLR) należy do receptorów rozpoznających wzorce (ang. Pattern Recognition Receptors), kluczowych molekuł odporności wrodzonej, umożliwiających kontakt i obronę komórek ustroju w otaczającym świecie. NLR są to receptory wewnątrzkomórkowe obecne w cytosolu komórki, o dużym stopniu zróżnicowania i funkcji. Są bardzo stare pod względem ewolucyjnym, obecne u niemal wszystkich kręgowców, części bezkręgowców, ich homologi wykryto nawet u roślin. W ich strukturze dominują cząsteczki NOD (ang.

UDZIAŁ GLIKOPROTEIN W ODPORNOŚCI

Przedstawione w pracy glikany to struktury biorące udział w wielu procesach immunologicznych, które pokrywają powierzchnię wszystkich komórek, do których przyłączane są w procesie zwanym glikozylacją. Są rozpoznawane przez różnego rodzaju receptory obecne lub wydzielane przez komórki układu odpornościowego, wśród których najbardziej istotnymi są galektyny, lektyny typu C oraz receptory Siglec. W pracy scharakteryzowano te grupy receptorów oraz przedstawiono rolę tych receptorów w procesach odporności wrodzonej i nabytej.

Rola receptorów Toll-podobnych w odporności

Receptory Toll należą do rodziny receptorów o znacznym konserwatyzmie ewolucyjnym. Odgrywają one ważną rolę w aktywacji odporności wrodzonejod owadów aż do ptaków. Po raz pierwszy zostały wykryte i scharakteryzowane u muszki owocowej (Drosophila melanogaster), gdzie biorą udział w embriogenezie i w odporności przeciw patogenom. Wykryto też homologiczne receptory u ssaków, w tym u człowieka, które nazwano receptorami Toll-podobnymi (TLRs; Toll-Like Receptors).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki