ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Organelle wydzielnicze Toxoplasma gondii – ich rola w procesie penetracji i zasiedlania komórek żywiciela

Toxoplasma gondii to bezwzględny pasożyt wewnątrzkomórkowy zdolny do zasiedlenia wielu typów komórek zwierząt kręgowych. Wnikanie do komórki żywiciela jest procesem aktywnym sterowanym przez samego pasożyta. Proces ten wiąże się bezpośrednio z uwolnieniem białek zawartych w organellach wydzielniczych: mikronemach, roptrach i granulach o dużej gęstości. Białka mikronem odpowiadają za adhezję T. gondii do komórek żywiciela, a białka roptrów uczestniczą w wytworzeniu wakuoli pasożytniczej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki